ВІДДІЛИ ТА НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ


Відділ соціальних проблем ринку праці
СТОРІНКА ВІДДІЛУ

Завідувач відділу: Лісогор Лариса Сергіївна, д-р екон. наук, професор

Контакти: т.+3 8(044) 238 08 21

Основні напрями досліджень:

 • дослідження соціальних проблем ринку праці;
 • комплексний аналіз взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг;
 • дослідження проблем підвищення конкурентоспроможності робочої сили, напрямів удосконалення професійної підготовки та підвищення кваліфікації робочої сили;
 • розроблення стратегічних напрямів удосконалення політики зайнятості, покращення інфраструктурної підтримки розвитку ринку праці;
 • визначення перспектив структурних трансформацій ринку праці.

Основні результати досліджень:

 • прогноз змін професійно-кваліфікаційної структури робочої сили;
 • методичні підходи до оцінювання результатів неформального навчання;
 • методика оцінювання рівня конкурентоспроможності робочої сили;
 • рекомендації  щодо удосконалення державної політики зайнятості з урахуванням структурних трансформацій ринку праці.

Відділ досліджень людського розвитку
СТОРІНКА ВІДДІЛУ

Завідувач відділу: Макарова Олена Володимирівна, д-р екон. наук, с. н. с.

Контакти: т.+3 8(044) 482 17 45

Сектор соціальних ризиків у сфері зайнятості населення.
Завідувач сектору: Цимбал Олександр Іванович, д-р екон. наук


Контакти: т.+3 8(044) 486 31 33

Основні напрями досліджень:

 • розроблення стратегії підвищення якості населення України з урахуванням регіональних особливостей;
 • розроблення методології та методів оцінки й формування соціально-демографічних програм і політичних заходів;
 • вдосконалення методики оцінки регіонального людського розвитку, в тому числі з метою здійснення динамічних порівнянь;
 • розроблення стратегічних напрямів забезпечення людського розвитку в умовах нестабільності процесів відтворення населення;
 • формування напрямів вирішення гендерних проблем соціально-демографічного розвитку.

Основні результати досліджень:

 • диференціація регіонів України за інтегральним показником якості населення, розрахованого на основі інтегральних оцінок демографічного складу і здоров’я населення, стану інституту сім’ї, освіти та економічної активності, утримання населення регіону від девіантної поведінки;
 • кластеризація регіонів України;
 • диференціація регіональних стратегічних пріоритетів розвитку.

Відділ соціально-демографічної статистики
СТОРІНКА ВІДДІЛУ

Завідувач відділу: Саріогло Володимир Георгійович, д-р екон. наук, с. н. с.

Контакти: т.+3 8(044) 482 17 49

Основні напрями досліджень:

 • розроблення сучасних підходів до інтеграції статистичних та економічних моделей макро- та мікрорівня з метою встановлення основних закономірностей демографічних, соціальних та соціально-економічних процесів, розробки та оцінки дієвості соціальної політики; дослідження джерел та якості інформації, необхідної для моделювання; розробка методологічних підходів до моделювання та моделей актуальних процесів в Україні;
 • статистичне оцінювання на регіональному та місцевому рівні актуальних соціально-економічних показників і соціально-демографічних показників на основі сучасних методів математико-статистичного моделювання;
 • розроблення методів комплексного використання даних із різних джерел, зокрема даних мікрорівня, з метою інформаційного забезпечення прийняття рішень у процесі розробки соціальної, соціально-економічної та демографічної політики на основі сучасної методології їх моніторингу та оцінки;
 • розроблення методологічних основ оцінки якості даних з різних джерел, якості джерел інформації, системи показників якості даних і методів їх вимірювання, підходів до забезпечення необхідного рівня якості інформаційного забезпечення.

Основні результати досліджень:

 • методологічні засади комплексного застосування методів макро- та мікромоделювання  при дослідженні змін соціально-демографічних процесів,  розробці та оцінці соціально-демографічної та соціально-економічної політики. – методологічні підходи до інтеграції макро- та мікромоделей з метою аналізу демографічних, соціальних та соціально-економічних процесів;
 • принципи формування та використання інформаційного забезпечення мікроімітаційного моделювання в Україні на основі інформації з різних джерел, сучасних методів підготовки даних з урахуванням їх якості;
 • експериментальні репрезентативні сукупності населення та домогосподарств. - методологічні підходи до побудови на основі існуючого в Україні інформаційного забезпечення статичних мікроімітаційних моделей та їх використання при дослідженні соціальних процесів та розробці соціальної політики;
 • пілотні мікроімітаційні моделі для вимірювання доходів домогосподарств України від трудових мігрантів, прогнозу доходів домогосподарств з урахуванням прогнозних макроекономічних показників та впливу фінансово-економічної кризи, аналізу процесів смертності, постаріння населення, шлюбності та ін.;
 • методологічні засади формування вибірки, окремих етапів обробки даних, оцінювання показників інтегрування обстежень для системи державних обстежень домогосподарств в Україні — обстеження умов життя домогосподарств, економічної активності населення, сільськогосподарської діяльності домогосподарств сільської місцевості. Результати впроваджені в системі державної статистики України у вигляді методологічних положень, методик, автоматизованих процедур. Частково результати використані у ході проведення аналогічних обстежень органами державної статистики Республік Вірменія і Молдова за підтримки міжнародних і недержавних організацій;
 • методи статистичного об’єднання мікроданих вибіркових обстежень і різних рівнів агрегації з метою підвищення надійності оцінювання показників якості населення та соціально-економічних показників;
 • дослідження можливості застосування методів малих територій для уточнення показників бідності, зайнятості та безробіття в Україні. Результати досліджень використовуються у процесі розробляння методик і технологій для оцінки показників бідності регіонів України, щомісячного оцінювання показників зайнятості та безробіття, оцінювання їх на субрегіональному і муніципальному рівнях.

Відділ досліджень рівня життя населення
СТОРІНКА ВІДДІЛУ

Завідувач відділу: Черенько Людмила Миколаївна, канд. екон. наук, с. н. с.

Контакти: т.+3 8(044) 482 14 19

Основні напрями досліджень:

 • основні тенденції формування рівня життя населення; трансформації в складових життєвого рівня;
 • доходи населення: рівень та структура; джерела формування та напрями використання;
 • диференціація населення за доходами: декомпозиція за джерелами доходів та окремими соціально-демографічними групами;
 • нерівність за доходами та умовами життя: основні складові та прояви; чинники формування;
 • витрати та споживчі характеристики домогосподарств: структура витрат; споживання різних соціально-демографічних груп та типів сімей; кількісні та якісні показники споживання, співвідношення реального та нормативного споживання продуктів харчування за основними групами;
 • умови проживання домогосподарств: забезпеченість житлом, кількісні та якісні характеристики житла, можливість покращення житлових умов для різних категорій населення, доступність послуг соціальної сфери для мешканців малих населених пунктів;
 • майнові характеристики та фінансові активи домогосподарств: забезпеченість рухомим та нерухомим майном; активи та кредитні зобов’язання; інвестиційний потенціал населення;
 • бідність та соціальне відторгнення: монетарні та немонетарні аспекти, профілі та чинники формування;
 • система соціального захисту та її вплив на бідність та умови життя соціально вразливих груп;
 • поселенські та регіональні аспекти рівня життя населення, причини та наслідки диспропорційності в соціально-економічному розвитку територій;
 • моделювання та прогнозування рівня життя населення та окремих його аспектів.

Основні результати досліджень:

 • розроблено теоретико-методологічні засади та концепцію дослідження рівня життя населення України на сучасному етапі;
 • на основі багаторівневого підходу розроблено методику оцінки рівня життя, обґрунтовано систему показників життєвого рівня; визначено чинники його формування;
 • досліджено сучасні тенденції формування рівня життя населення та виокремлено основні трансформації, які відбулись під дією системної кризи за останні два десятиріччя в доходах, споживанні, житлових умовах, майнових характеристиках домогосподарств;
 • побудовано ряди динаміки доходів домогосподарств та виявлено залежності їх рівня від типу населеного пункту, демографічного та соціально-економічного складу домогосподарств;
 • виявлено особливості структури та основні джерела формування доходів населення в залежності від типу місцевості та складу  домогосподарства;
 • визначено загальні тенденції та закономірності розвитку процесів диференціації населення за доходами та умовами життя;
 • розроблено методологічні підходи до оцінки диференціації населення за умовами життя з використанням консенсусного відбору;
 • розроблено теоретичні засади щодо визначення сутності нерівності та особливостей її прояву в Україні, якими обґрунтовано соціально-економічну природу нерівності, визначено особливості формування та проявів нерівності в Україні;
 • визначено та обґрунтовано  основні характеристики  складових економічної нерівності;  виявлено динамічні зрушення щодо внеску окремих джерел доходу в загальну нерівність населення;
 • розроблено теоретичні засади дослідження споживання населення України;
 • розроблено модель споживання, адекватну сучасним соціально-економічним умовам нестабільності та реформування різних сфер суспільного буття;
 • визначено чинники, що впливають на споживчі можливості та структуру споживання домогосподарств;
 • побудовано динамічні ряди споживання основних продуктів харчування в залежності від типу домогосподарств, місцевості проживання, рівня доходів;
 • оцінено можливості покращення житлових умов для різних соціально-економічних груп населення;
 • побудовано динамічні ряди кількісних та якісних характеристик наявного житлового фонду в залежності від типу домогосподарств, місцевості та регіону проживання;
 • досліджено залежність можливостей доступу до послуг соціальної сфери від регіону проживання та розміру населеного пункту;
 • встановлено тенденції формування майнових характеристик домогосподарств та оцінено їх трансформаційні зміни;
 • оцінено вплив фінансових активів та кредитних зобов’язань домогосподарств на рівень життя населення;
 • розроблено методологічні засади визначення та вимірювання бідності;
 • виявлено специфічні особливості та феномен бідності в Україні; визначено основні профілі та ризики бідності окремих соціально-демографічних груп населення;
 • розроблено методику визначення ступеню впливу системи соціальної допомоги на ситуацію з бідністю; здійснено аналіз основних програм соціальної підтримки населення з метою визначення їх ефективності;
 • проведено оцінку вартості державних програм соціальної підтримки, а саме соціальної допомоги, соціальних пільг, податкових соціальних пільг у контексті впливу на бюджетні видатки;
 • розроблено та обґрунтовано сценарії реформування окремих програм в контексті модернізації системи соціальної допомоги, а саме: основні напрями модернізації системи соціальної допомоги; сценарії змін до програм допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та житлових субсидій; варіанти реформування системи соціальних пільг як джерела вивільнення коштів для розширення адресних програм соціальної допомоги;
 • здійснено розрахунок варіантів зміни вартості державних соціальних програм (відповідно до сценаріїв реформування) та їх впливу на бюджетні видатки.
 • теоретично обґрунтовано розробку моделі регулювання доходів в умовах високої диференціації регіонів за вартістю життя;
 • проаналізовано та оцінено вартість життя в регіонах України та купівельну спроможність доходів населення;
 • досліджено рівень диференціації регіонів за вартістю життя, та здійснено їх ранжування в залежності від вартості життя та купівельної спроможності доходів населення;
 • побудовано моделі впливу соціально-демографічних та економічних чинників на формування доходів населення регіонів;
 • розроблено механізми регулювання доходів в умовах високої диференціації регіонів за вартістю життя;
 • побудовано модель впливу демографічних та соціально-економічних чинників на ризики бідності домогосподарств України;
 • розроблено прогноз розподілу населення України за доходами, середньостроковий прогноз рівня життя населення (до 2020 р.) на основі даних макрорівня.

Відділ міграційних досліджень
СТОРІНКА ВІДДІЛУ

Завідувач відділу: Позняк Олексій Володимирович, канд. екон. наук, с. н. с.

Контакти: т.+3 8(044) 486 43 88

Основні напрями досліджень:

 • комплексний аналіз міграційних тенденцій у сучасній Україні;
 • дослідження трудової міграції з України;
 • виявлення впливу міграції на демографічний і демоекономічний розвиток;
 • прогнозування міграції населення;
 • дослідження етнічного складу населення і чинників його динаміки;
 • оцінка складу населення України за міграційними ознаками;
 • дослідження імміграції в Україну та інтеграції іммігрантів.

Основні результати досліджень:

 • методика оцінки впливу міграції на трансформації статево-вікового складу населення;
 • виявлення масштабів зовнішньої трудової міграції українських громадян, аналіз факторів ризику торгівлі людьми;
 • оцінка впливу зовнішньої трудової міграції на розвиток ринку праці;
 • алгоритм розрахунку зовнішнього трудового потенціалу населення;
 • методика оцінки реальної чисельності населення м. Київ;
 • методика прогнозування міграції з оцінюванням перспективних параметрів прибуття та вибуття, а також статево-вікової структури мігрантів залежно від типу і географічного напрямку переміщень;
 • варіантний прогноз міграції населення України (до 2065 р.) і регіонів (до 2035 р.);
 • оцінка етнічної диференціації перспективних показників народжуваності та смертності;
 • прогноз етнічного складу населення України (до 2026 р.);
 • розробка Словників національностей і мов для використання у процесі опрацювання матеріалів Всеукраїнського перепису населення;
 • розробка коефіцієнта економічної цінності вікової структури населення;
 • розробка методики оцінки обсягів доходів трудових мігрантів і їх грошових переказів;
 • оцінка впливу зовнішньої трудової міграції на чисельність і структуру населення України;
 • оцінка масштабів «радянської діаспори» в Україні;
 • розробка рекомендацій щодо формування політики у сфері міграції та інтеграції іммігрантів.

Відділ досліджень демографічних процесів та демографічної політики
СТОРІНКА ВІДДІЛУ

Завідувач відділу: Курило Ірина Олексіївна, д-р екон. наук, с. н. с.

Контакти: т.+3 8(044) 236 32 05

Основні напрями й методологія досліджень:

 • моніторинг демографічних процесів: постійний моніторинг параметрів і процесів відтворення населення України з метою виявлення та оцінки змін та моделювання можливих сценаріїв подальшого розвитку. Проводиться регулярний аналіз новітніх тенденцій народжуваності, одруження, розлучень, їхньої динаміки, структурних особливостей, просторової диференціації на основі використання методів когортного аналізу та демостатистичного моделювання (побудова таблиць народжуваності й таблиць шлюбності);
 • дослідження народжуваності: досліджено еволюцію народжуваності в Україні протягом попереднього століття. На основі вивчення довгострокових тенденцій народжуваності, а також сформульованих концептуальних підходів до розуміння змін дітородної активності населення в перехідному соціумі, аналізуються детермінанти динаміки та структури народжуваності, сучасні особливості зв’язку народжуваності й інших демографічних процесів з метою визначення подальших перспектив народжуваності, її впливу на відтворення населення. На основі даних вибіркових обстежень здійснюється аналіз дітородної поведінки різних соціально-демографічних груп населення, дітородні орієнтації та можливості впливу на них, а також розробляються цільові пріоритети і основні напрями вдосконалення пронаталістської політики;
 • дослідження сім’ї та шлюбу: закономірностей еволюції шлюбно-сімейних відносин, передовсім національних особливостей сучасної трансформації сім’ї та шлюбу, їхні причини та демографічні наслідки, в тому числі зміни структури, розміру, типу сімейних об’єднань, плюралізація форм шлюбу. На основі аналізу матеріалів вибіркових соціально-демографічних обстежень здійснюється аналіз мотивації шлюбної та сімейної поведінки різних вікових груп населення, поширеності нових форм шлюбу та їхнього впливу на дітородну активність населення; причини нестабільності шлюбу в Україні та їхні демографічні наслідки;
 • прогноз сімейного складу населення: розробляється на основі дослідження сучасних тенденцій зміни сімейної структури населення як різноманітні сценарії довгострокових змін. Він є основою побудови прогнозу чисельності та структури домогосподарств у 2025—2050 рр. з використанням коефіцієнта сімейності (headshіp rate method);
 • сім’я і сімейні відносини (на замовлення Фонду народонаселення ООН в Україні, 2009 р.). Уперше у міжпереписний період виконано аналіз сімейного складу населення, в тому числі його різних соціально-демографічних груп, досліджено особливості сімейних стосунків у різних типах сімей. На основі отриманої інформації проводяться дослідження гендерних та міжпоколінних відносин у сучасній українській родині, а також особливості процесу нуклеаризації сімей у сучасній Україні;
 • комплексне дослідження соціально-демографічних характеристик молоді (демографічна складова молодіжної політики, 2010 р.): стану здоров’я, рівня освіти, шлюбної та репродуктивної поведінки, економічної активності, особливостей міграції (як внутрішньої, так і зовнішньої). Розробляється прогноз чисельності та демографічної структури молодіжного контингенту населення України.

Відділ демографічного моделювання та прогнозування
СТОРІНКА ВІДДІЛУ

Завідувач відділу: Гладун Олександр Миколайович, д-р екон. наук

Контакти: т.+3 8(044) 486 02 74

Основні напрями й методологія досліджень:

 • демографічні прогнози (оновлюються щорічно). У ході формулювання гіпотез використовуються як традиційні методи (референтних сукупностей або аналогій, експертних оцінок), так і ймовірнісний. Імовірнісний прогноз розроблений спільно з фахівцями Віденського інституту демографії (VІD). Розроблено прогноз освітньої структури населення з використанням мультістатусной моделі, створеної в Міжнародному інституті прикладного системного аналізу (IIASA, Австрія);
 • резерви тривалості життя: комплексне дослідження, спрямоване на розрахунки резервів тривалості життя на основі використовуваного ВООЗ переліку причин смерті, яких можна уникнути, адаптованого до українських умов. Використано таблиці очікуваної тривалості життя з вилученням окремих причин смерті. На підставі отриманих результатів розроблені пропозиції з підвищення ефективності політики у сфері охорони здоров’я;
 • таблиці народжуваності та очікуваної тривалості життя (на замовлення Держкомстату України). Розроблено методику автоматизованої побудови таблиць народжуваності та очікуваної тривалості життя з метою пристосувати її до сучасної демографічної ситуації в регіонах, де під час проведення розрахунків виникають проблеми, обумовлені малими сукупностями;
 • реконструкція демографічної динаміки України у ХІХ – ХХ століттях в сучасних політико-адміністративних межах. За завданням Уряду України розроблено методологію реконструкції й проведено оцінювання втрат населення внаслідок Голодомору 1932—1933 рр., що визнані як офіційні. Побудовані таблиці народжуваності та очікуваної тривалості життя за період 1950 – 2012 рр. У перспективі — побудова когортних таблиць народжуваності та очікуваної тривалості життя.

Відділ соціальної інфраструктури
СТОРІНКА ВІДДІЛУ

Завідувач відділу: Новіков Валерій Миколайович, д-р екон. наук, проф.

Контакти: т.+3 8(044) 486 03 34

Основні напрями досліджень:

 • забезпечення економічного та фінансового розвитку галузей соціальної інфраструктури (освіти, охорони здоров’я, рекреації) у трансформаційних умовах України;
 • методологічні питання бюджетування в інфраструктурі;
 • використання фінансово-кредитних інструментів для задоволення потреби населення в послугах;
 • розвиток міжбюджетних відносин;
 • пріоритетні напрями реформування системи освіти та охорони здоров’я;
 • прогнозування динаміки соціальних витрат держави і населення;
 • роль інфраструктури у соціалізації суспільства.

Основні результати досліджень:

 • оцінка фінансового стану галузей соціальної інфраструктури на основі факторного аналізу;
 • методика розрахунку страхових тарифів медичного обслуговування населення;
 • економічне моделювання ресурсної бази місцевих бюджетів;
 • система управління фінансовими коштами на муніципальному рівні;
 • мотиваційна модель формування власних ресурсів регіонів з врахуванням трансфертної політики;
 • моделювання реалізації принципів соціальної справедливості на основі методів соціодинаміки та моделей дистрибутивного компромісу;
 • теоретико-ігрова модель міжрегіональної та податкової конкуренції та її вплив на розвиток соціальної інфраструктури;
 • прогноз потреби в медичних кадрах, в основу якого покладено імперативний підхід, заснований на використанні балансового методу в поєднанні з показниками еквівалентів медичної допомоги;
 • прогноз розвитку платних медичних та освітніх послуг;
 • методика кваліметричної оцінки якості;
 • методичні підходи до розробки єдиної тарифної сітки;
 • реструктуризація медичного обслуговування населення на основі удосконалення форм первинної медичної допомоги.

Відділ проблем формування соціального капіталу
СТОРІНКА ВІДДІЛУ

Завідувач відділу: Заяць Тетяна Анатоліївна, д-р екон. наук, проф.

Контакти: т.+3 8(044) 486 03 97

Основні напрями досліджень:

 • теоретико-методологічні проблеми формування соціального капіталу та механізм забезпечення його розвитку
 • дослідження процесів відтворення людського капіталу;
 • модернізація соціально-трудових відносин: теоретичні та прикладні засади реалізації;
 • розвиток самоорганізації населення та місцевої демократії;
 • дослідження проблем розселення.

Основні результати досліджень:

 • методологія формування та розвитку соціального капіталу в умовах модернізації економіки;
 • вплив сучасної рентної політики на процеси відтворення людського капіталу;
 • механізм модернізації соціально-трудових відносин в умовах соціально-економічної нестабільності;
 • концепція розвитку міського і сільського розселення України;
 • методика оцінки потенціалу модернізації соціально-трудової сфери регіональних економічних систем;
 • методичні засади оцінки продуктивності соціально-трудової сфери за видами економічної діяльності;
 • оцінка ефективності реалізації програм розвитку сільських територій.

Науково-організаційний відділ

Вчений секретар: Черніченко Віктор Васильович, канд. екон. наук, с. н. с.

Контакти: +3 8(044) 486 62 38, +3 8(044) 236-11-76