Інститут демографії та соціальних досліджень є єдиною профільною науково-дослідною установою НАН України, яка спеціалізується на системних дослідженнях проблем демографічного і соціального розвитку, проводить фундаментальні та прикладні дослідження, моделює новітні тенденції, розробляє комплексні демографічні прогнози та концептуальні засади державної соціально-демографічної політики.
Демографічна ситуація, що склалася зараз в Україні, цілком обґрунтовано викликає занепокоєння як владних структур, так і широких верств суспільства. Скорочення чисельності населення, зниження тривалості життя і стрімке падіння народжуваності, від'ємне сальдо міграції, що стали характерними ознаками демографічних процесів у 1990-х роках, дають підстави кваліфікувати їх як ознаки демографічної кризи.
Нагальна потреба розробки політики держави, спрямованої на невідкладне вирішення гострих соціально-демографічних проблем в Україні, зокрема, подолання бідності, катастрофічних тенденцій демографічних процесів, зниження якості людського капіталу та інших обумовило доцільність відтворення в системі Національної академії наук України Інституту демографії та соціальних досліджень.
Для координації комплексних досліджень проблем населення і підвищення загального наукового рівня демографічних досліджень розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 № 556-р та постановою Президії Національної академії наук України від 09.10.2002 № 246 засновано Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України.
З перших кроків свого існування Інститут розгорнув наукові дослідження широкого кола демографічних проблем, здійснює підготовку кадрів демографів, координацію науково-дослідних робіт у країні, встановлення наукових контактів із зарубіжними колегами, відомчими органами, здійснює публікацію результатів досліджень та пропаганду наукових знань.
Постановою Президії Національної академії наук України від 08.10.2003 № 242 затверджені такі основні напрями наукових досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України:

 • Людський розвиток в Україні: прояви, ризики, напрями впливу;
 • Соціально-демографічні важелі модернізації українського суспільства;
 • Соціальна інтеграція українського суспільства;
 • Циклічність процесів відтворення населення та оцінка їх соціально-економічних наслідків.

Наукові дослідження з вказаних напрямів визначені як пріоритетні постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку державних наукових і науково-технічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на 2002-2006 роки" від 24.12.2001 №1716 (розділ "Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства"), розпорядженням Кабінету Міністрів України "Про утворення Інституту демографії та соціальних досліджень" від 26.09.2002 №556-р.
У контексті цих програмних завдань головна увага демографів акцентована на дослідженні причин затяжної кризи у галузі відтворення населення, пошуку реальних шляхів пом'якшення її негативних наслідків.
В дослідженнях Інституту беруть участь усі наукові та науково-допоміжні працівники, що забезпечує комплексний характер розробок. Налагоджена співпраця з фахівцями Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої і законодавчої влади, таких як Державний комітет статистики України, Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерство праці та соціальної політики України, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, Чернігівська обласна державна адміністрація та ін.
Науковці Інституту Пирожков С.І., Лібанова Е.М., Макарова О.В., Позняк О.В., Шевчук П.Є. підготували комплексний демографічний прогноз для країни на період до 2050 року, який набув статус офіційного. Також спільно з фахівцями інших наукових інституцій і державних установ розробили Концепції демографічного розвитку на 2005 - 2015 роки, схвалені ропорядженням Кабінету Міністрів України від 08.10.2004 N724-р та Стратегії демографічного розвитку України на 2006-2015 роки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2006 №879.
Наукові здобутки Інституту одержали широке практичне впровадження. Результати досліджень Інституту використовуються:

 • при опрацюванні проектів законодавчих актів з питань соціальної політики та праці в Комітеті з питань соціальної політики та праці Верховної Ради України;
 • в галузі адміністративного управління та соціально-економічного прогнозування при формуванні соціально-демографічної політики та розробці соціальних програм, здійсненні комплексної оцінки динамічних змін демографічних процесів в Україні;
 • при побудові прогнозів соціально-економічного та демографічного розвитку України;
 • у практичній діяльності Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Державного комітету статистики України, Міністерства економіки України, академічних установ НАН України, наукових і учбових закладів Міністерства освіти і науки України.

У 2004 році наказами ВАК України (від 17.01.2004 №20 та від 06.02.2004 №65) в Інституті демографії та соціальних досліджень НАН України створено Спеціалізовану раду Д 26.247.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальності 08.09.01 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, відкрито аспірантуру та докторантуру за цією спеціальністю.
У 2004 році Інститутом вийшов перший номер українського науково-економічного та суспільно-політичного журналу "Демографія та соціальна економіка". Свідоцтво про Державну реєстрацію журналу видано Державним комітетом телебачення та радіомовлення України від 12.01.2004 (серія КВ № 83047). Виходить журнал двічі на рік українською мовою. Наклад 300 прим. Розповсюджується в Україні, країнах СНД, країнах Східної і Центральної Європи. Публікує дослідження з теоретичної, описової та економічної демографії, висвітлює методологічні питання демографічного аналізу, проблеми теорії і практики демографічного прогнозування, соціальної політики та безпеки, людського розвитку, соціальної стратифікації суспільства, економіки праці.
13 лютого 2009 року журнал "Демографія та соціальна економіка", що видається Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України було офіційно включено до переліку міжнародних наукових фахових видань і присвоєно відповідний шифр: ISSN 2072-9480.
З метою увічнення пам'яті видатного вченого-демографа, засновника та першого директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Михайла Васильовича Птухи за пропозиції Відділення економіки НАН України Президія НАН України постановила (Постанова Президії Національної Академії Наук України № 298 від 11 листопада 2009 року) присвоїти ім'я Михайла Васильовича Птухи Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України і надалі іменувати його - Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України.
Результати роботи Інституту стали основою для підготовки двох щорічних монографічних досліджень: "Населення України" і "Людський розвиток в Україні".
Серед інших найважливіших монографій Інституту, виданих в останні роки, можна назвати такі:

Шлюб, сім'я та дітородні орієнтації в Україні/ Лібанова Е.М., Курило І.О., Слюсар Л.І., Стешенко В.С. та ін.;/Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Український центр соціальних реформ/. - К: Видавничий дім "АДЕФ-Україна", 2008. - 256 с. (14,9)

Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу / Лібанова Е.М./Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України/. - К.: КНЕУ, 2008. - 328с. (19,07)

Соціальний розвиток регіонів України: оцінка та напрями зменшення диспропорцій / Новак І.М. / Інститут економіки промисловості НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України/. -Донецьк-Київ. Ротапринт ІЕП НАН України, 2008. -196 с. (11,4)

Ґендерні аспекти соціальної політики в Україні / Герасименко Г.В.- Умань: "Візаві" (СПД Сочинський), 2008. -252 с. (14,65)

Диференціація грошових доходів населення: аналіз, прогноз та механізм прогнозування / Гвелесіані А.Г. - /Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України/. - К., 2008. - 155с. (9.1)

Економічний механізм соціальної інфраструктури: стан і перспективи розвитку / Левін Б.П. - /Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України/. - Київ. Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008. - 313с. (12,87)

Туристичний сегмент страхового ринку України: сучасні тенденції та технології роз витку / Охріменко О.О. - /Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України/. - Київ. ДУ "Інститут економіки і прогнозування НАН України", 2008. - 502с. (23.2)

Економіко-статистичні моделі та методи дослідження соціальних процесів: нерівність, бідність, поляризація / Семенов В.В. / У 2 т. - /Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України/. - Полтава. РВВ ПУСКУ, 2008. - Т. 1: Нерівність. - 2008. - 237 с. (14.8). - 500 прим. -Т. 2: Бідність та поляризація. - 2008. - 269 с. (16,8)

Соціально-економічні ризики та загрози бідності в Україні: методика та практика аналізу. / Лібанова Е.М. / Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Інстту оперативної діяльності та державної безпеки / -Х.: Право, 2008. - 208 с. (10,53)

Вибіркові обстеження населення: методологія, методика, практика / Гладун О.М. -/Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України/ - Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2008. - 34 с. (20,2)

Вибрані наукові праці: У 2 т. Том 1. Демографічний і трудовий потенціал. Пирожков С.І. / Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України / -К. Кії.нац.торг.-екон. Ун-т. 2008. - 934 с. (75,3).

Сім'я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку / Лібанова Е.М., Курило І.O., Аксьонова С. Ю., Слюсар Л.І. та ін.; -/Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України , Український центр соціальних реформ, Фонд народонаселення ООН/- К:. ТОВ "Основа-Принт", 2009. - 248 с. (14,9)

Демографічні чинники бідності / Лібанова Е.М., Башкіров С.В., Крикун О.І., Полякова С.В. та ін.; -/Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Державний комітет статистики України, Український центр соціальних реформ, Фонд народонаселення ООН/ -К:. ТОВ "Основа-Принт", - 2009. - 184 с. (7,44)

Становлення середнього класу: домінанта національної стратегії України /За ред. Новікова В.М. / Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України / -К.: Четверта хвиля, - 2009. -640 с.(37,2)

Бідність та нерівні можливості дітей в Україні. / Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Український центр соціальних реформ, 2009. - 288 с. (42,15)

Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави. Національна доповідь. За заг.ред. Лібанової Е.М. та ін.. -К.: НВЦ НБУВ, 2009. -687 с. (34,18)

Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. Національна доповідь/ за заг. Ред. Лібанової Е.М. та ін… -К.: НВЦ НБУВ, 2010. -232 с. (11.07)

Всього за період діяльності Інституту видано 130 монографій, підручників, брошур, препринтів тощо.

Вчені Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України активно долучилися до міжнародних наукових досліджень проблем народонаселення, спрямованих на комплексне вивчення демографічних наслідків соціальних потрясінь минулого століття для України. Інститут є ініціатором і безпосереднім організатором проведення багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій з актуальних питань демографічного розвитку країни, в роботі яких приймають участь науковці із Російської Федерації, Білорусії, Молдови, Польщі і других країн близького і далекого зарубіжжя. У 2009 році відбулася міжнародна науково-практична конференція "Народжуваність в Україні на початку XXI сторіччя: структурні особливості, перспективи, нові соціальні виклики". У конференції взяло участь 53 науковці, з них 10 представників іноземних наукових організацій.

Науковці установи беруть активну участь у роботі міжнародних організацій, а саме:

директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, академік НАН України Е.М.Лібанова є членом Всесвітнього союзу з проблем народонаселения, European Association of Labor Economists.

провідний науковий співробітник сектору проблем тривалості життя і здоров'я населення, к.е.н. Н.М.Левчук є членом Європейської асоціації дослідження народонаселення (EAPC);

завідувач відділу економіки праці, д.е.н. Л.С. Лісогор - член International Association of the Economists of Participation з 2008 року;

головний науковий співробітник відділу проблем якості демографічних процесів, д.е.н., проф. В.С.Стешенко є членом Всесвітнього союзу з проблем народонаселения, член Міжнародної організації з наукового дослідження населення (IUSSP - International Union for the Scientific Study of Population);

головний науковий співробітник відділу досліджень людського розвитку, д.е.н., с.н.с. Гладун О.М. - член Міжнародної організації з наукового дослідження населення (IUSSP - International Union for the Scientific Study of Population), член Міжнародної асоціації статистиків з обстежень (IASS - International Association of Survey Statistician) Міжнародного Інституту статистики (ISI - The International Statistical Institute);

головний науковий співробітник відділу проблем якості демографічних процесів, д.н. держ. упр. Н.О.Рингач є членом Світової Федерації Українських лікарських товариств;

завідувач відділу соціально-демографічної статистики, д.е.н. В.Г.Саріогло, а також співробітники його відділу, к.е.н. Огай М.Ю., О.В.Лиса, к.е.н. Г.І.Терещенко, Н.А.Ващаєва - члени Міжнародної асоціації статистиків з обстежень (IASS - International Association of Survey Statistician) Міжнародного Інституту статистики (ISI - The International Statistical Institute).

У перспективі Інститут планує зосередити свої зусилля на наступних наукових проблемах:

 • людський розвиток в умовах нестабільності процесів відтворення населення;
 • суспільні пріоритети та механізми розвитку соціальної інфраструктури;
 • мікромоделювання соціально-демографічних процесів в Україні;
 • багатовимірне моделювання людського розвитку;
 • трансформація рівня життя населення в умовах системної кризи;
 • вплив кризових явищ на якість трудового життя;
 • складові пенсійної реформи в Україні;
 • модернізація системи соціальної підтримки населення.