ВЧЕНА РАДА

Вчена рада Інституту є колегіальним дорадчим органом управління науковою та науково-організаційною діяльністю наукової установи. Вчена рада ухвалює рішення та напрацьовує рекомендації щодо організації роботи Інституту в межах своєї компетенції, визначеної Статутом Інституту.

Вчена рада Інституту обговорює основні напрями наукової та науково-організаційної діяльності Інституту і рекомендує їх до подання на затвердження до Відділення економіки та Президії НАН України.
Зокрема, Вчена рада Інституту розглядає питання:

 • пов’язані з удосконаленням структури Інституту;
 • координації та наукового співробітництва з іншими організаціями й установами;
 • проведення нарад і конференцій;
 • міжнародного наукового співробітництва;
 • науково-видавничої діяльності, висування видатних наукових праць, наукових відкриттів та винаходів для присудження премій та медалей, у тому числі міжнародних;
 • висування та обговорення кандидатур на посаду директора Інституту;
 • обирання наукових працівників на конкурсних засадах;
 • порушення клопотань щодо надання працівникам Інституту вчених та почесних звань;
 • висування кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти НАН України.

Аналізує стан впровадження результатів наукових досліджень, їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, підготовки наукових кадрів.

Схвалює:

 • програми, проекти науково-дослідних робіт;
 • річний звіт про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту.

Затверджує:

 • результати атестації наукових працівників;
 • теми дисертацій, наукових керівників (консультантів) здобувачів та аспірантів.

Рекомендує кандидатури на посади заступників директора з наукової роботи, вченого секретаря Інституту, головних редакторів та членів редакційних колегій наукових видань Інституту.

 

СПИСОК
членів Вченої ради Інституту


Лібанова Елла Марленівна директор Інституту, академік НАН України д-р екон. наук, проф. Голова Вченої ради
Макарова Олена Володимирівна заступник директора Інституту з наукової роботи, член-кореспондент НАН України, д-р екон. наук Заступник Голови Вченої ради
Гладун Олександр Миколайович

заступник директора Інституту з наукової роботи, д-р екон. наук

Черніченко Віктор Васильович вчений секретар Інституту, канд. екон. наук Секретар Вченої ради
Баланда Анатолій Людвігович професор Бердянського університету менеджменту і бізнесу, д-р екон. наук, проф.
Власенко Наталія Степанівна радник Голови Державної служби статистики України
Дєєва Надія Миколаївна головний науковий співробітник відділу соціальної інфраструктури, д-р екон. наук, проф.
Заяць Тетяна Анатоліївна

завідувач відділу проблем формування соціального капіталу, д-р екон. наук, проф.

Когатько Юрій Леонідович старший науковий співробітник сектору досліджень рівня життя населення відділу моделювання соціально-економічних процесів і структур, канд. геогр. наук
Крентовська Ольга Петрівна Перший заступник Міністра соціальної політики України, канд. наук з держ. упр.
Курило Ірина Олексіївна

завідувач відділу досліджень демографічних процесів та демографічної політики, д-р екон. наук, проф.

Левчук Наталія Михайлівна

провідний науковий співробітник відділу демографічного моделювання та прогнозування, д-р екон. наук

Лісогор Лариса Сергіївна

завідувач відділу соціальних проблем ринку праці, д-р екон. наук, проф.

Новіков Валерій Миколайович

завідувач відділу соціальної інфраструктури, д-р екон. наук, проф.

Пирожков Сергій Іванович Віце-президент Національної академії наук України, академік НАН України, д-р екон. наук, проф.
Позняк Олексій Володимирович

завідувач сектору міграційних досліджень відділу досліджень демографічних процесів та демографічної політики, канд. екон. наук

Полякова Світлана Володимирівна провідний науковий співробітник сектору досліджень рівня життя населення, канд. екон. наук
Рингач Наталія Олександрівна головний науковий співробітник відділу демографічного моделювання та прогнозування, д-р наук з держ. управл.
Саріогло Володимир Георгійович

завідувач відділу моделювання соціально-економічних процесів і структур, д-р екон. наук

Цимбал Олександр Іванович

завідувач сектору соціальних ризиків у сфері зайнятості населення відділу досліджень людського розвитку, д-р екон. наук

Черенько Людмила Миколаївна

завідувач сектору досліджень рівня життя населення відділу моделювання соціально-економічних процесів і структур,, канд. екон. наук

Черепахін Микола Вікторович заступник директора Інституту з загальних питань