ВІДДІЛ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СТРУКТУР

Sarioglo

Саріогло Володимир Георгійович


https://scholar.google.com.ua/citations?user=gGyG7AgAAAAJ&hl=ru


Завідувач відділу


Доктор економічних наук, старший науковий співробітник

 
+3 8(044) 482 17 49Співробітники:

ГВЕЛЕСІАНІ Анна Гелаївна
Провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=PzY2MHMAAAAJ#d=gs_hdr_drw
ORCID 0000-0001-6396-1288

ОГАЙ Марина Юріївна
Провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com/citations?user=XiX4yfQAAAAJ&hl=uk
ORCID 0000-0001-9292-5710

ТЕРЕЩЕНКО Ганна Ігорівна
Старший науковий співробітник, к.е.н.
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=IZqGJMsAAAAJ&scilu

ЮРЧУК Володимир Леонідович
Старший науковий співробітник, к.т.н.

КОТЕНКО Тетяна Миколаївна
Старший науковий співробітник, к.е.н.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=VpOLnfcAAAAJ&hl=uk
ORCID 0000-0003-3237-8182

ЛЕШЕНОК Уляна Сергіївна
Головний економіст, к.соц.н.
https://scholar.google.com/citations?user=EbzNUPIAAAAJ&hl=uk
ORCID 0000-0002-7994-1393

КОРОТКОВА Дар`я Сергіївна
Провідний економіст
ORCID 0000-0001-7949-2279

ЛУКОВИЧ Тетяна Володимирівна
Провідний економіст
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=a1k6IwkAAAAJ
ORCID 0000-0001-5252-7718

Основні напрями досліджень:

 • розроблення сучасних підходів до інтеграції статистичних та економічних моделей макро- та мікрорівня з метою встановлення основних закономірностей демографічних, соціальних та соціально-економічних процесів, розробки та оцінки дієвості соціальної політики; дослідження джерел та якості інформації, необхідної для моделювання; розробка методологічних підходів до моделювання та моделей актуальних процесів в Україні;
 • статистичне оцінювання на регіональному та місцевому рівні актуальних соціально-економічних показників і соціально-демографічних показників на основі сучасних методів математико-статистичного моделювання;
 • розроблення методів комплексного використання даних із різних джерел, зокрема даних мікрорівня, з метою інформаційного забезпечення прийняття рішень у процесі розробки соціальної, соціально-економічної та демографічної політики на основі сучасної методології їх моніторингу та оцінки;
 • розроблення методологічних основ оцінки якості даних з різних джерел, якості джерел інформації, системи показників якості даних і методів їх вимірювання, підходів до забезпечення необхідного рівня якості інформаційного забезпечення.

Основні результати досліджень:

 • методологічні засади комплексного застосування методів макро- та мікромоделювання  при дослідженні змін соціально-демографічних процесів,  розробці та оцінці соціально-демографічної та соціально-економічної політики. – методологічні підходи до інтеграції макро- та мікромоделей з метою аналізу демографічних, соціальних та соціально-економічних процесів.
 • принципи формування та використання інформаційного забезпечення мікроімітаційного моделювання в Україні на основі інформації з різних джерел, сучасних методів підготовки даних з урахуванням їх якості;
 • експериментальні репрезентативні сукупності населення та домогосподарств. - методологічні підходи до побудови на основі існуючого в Україні інформаційного забезпечення статичних мікроімітаційних моделей та їх використання при дослідженні соціальних процесів та розробці соціальної політики.
 • пілотні мікроімітаційні моделі для вимірювання доходів домогосподарств України від трудових мігрантів, прогнозу доходів домогосподарств з урахуванням прогнозних макроекономічних показників та впливу фінансово-економічної кризи, аналізу процесів смертності, постаріння населення, шлюбності та ін.
 • методологічні засади формування вибірки, окремих етапів обробки даних, оцінювання показників інтегрування обстежень для системи державних обстежень домогосподарств в Україні — обстеження умов життя домогосподарств, економічної активності населення, сільськогосподарської діяльності домогосподарств сільської місцевості. Результати впроваджені в системі державної статистики України у вигляді методологічних положень, методик, автоматизованих процедур. Частково результати використані у ході проведення аналогічних обстежень органами державної статистики Республік Вірменія і Молдова за підтримки міжнародних і недержавних організацій;
 • методи статистичного об’єднання мікроданих вибіркових обстежень і різних рівнів агрегації з метою підвищення надійності оцінювання показників якості населення
  та соціально-економічних показників;
 • дослідження можливості застосування методів малих територій для уточнення показників бідності, зайнятості та безробіття в Україні. Результати досліджень використовуються у процесі розробляння методик і технологій для оцінки показників бідності регіонів України, щомісячного оцінювання показників зайнятості та безробіття, оцінювання їх на субрегіональному і муніципальному рівнях.

Участь співробітників відділу у НДР за 2019-2021 рр.

«Моделювання попиту і пропозиції робочої сили в Україні» (2018-2019 рр.),
«Оцінювання територіальних умов проживання населення: інформаційне забезпечення, моделі, методи» (І кв. 2019 р. – ІІ кв. 2021 р.).


Публікації співробітників відділу у 2019-2021 рр.

Монографії:

 1. Саріогло В.Г., Огай М.Ю., Гвелесіані А.Г., Терещенко Г.І., Романчук Н.М., Лешенок У.С., Лукович Т.В., Короткова Д.С., Розбицький М.А. // Людський розвиток в Україні. Оцінка та прогноз рівня життя населення: кол. моногр. / за ред. Е.М. Лібанової; НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. – Київ, 2019. – 270 с.
 2. Котенко Т.М. Соціальний капітал міст України: роль волонтерської діяльності / Л.В. Головко, Т.М. Котенко, Т.В. Головко // Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації (колективна монографія) / За ред. Л.М. Ільїч. – Київ: КУБГ, 2020. – 404 с. Пункт 2.5. РОЗДІЛ 2. Інституційні засади забезпечення соціально-економічного розвитку міст в умовах децентралізації. – С. 153-166.
 3. Гвелесіані А.Г. // Динаміка, структура та проблеми інвестування в соціальну інфра¬структуру: кол. моногр. / В.М. Новіков, Ю.О. Каряіін, А.Г. Гвелесіані / за наук. ред. д.е.н., проф. В. Новікова: Над. акад, наук. Укр,, Ін-т демогр. та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи; Ін-т укр.-польск. спів- прац; Вищ. школ. тур. та ін.-х мов у Варшаві. — Київ, 2021. — 94 с. ISBN 978-966-02-9573-5

Статті в наукових фахових виданнях:

 1. Котенко Т.М. Інтеграція осіб з інвалідністю до ринку праці / Ю.В. Горемикіна, Т.М. Котенко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. Т. Г. Кицак]. – К. : КНЕУ, 2019. – № 1(17). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://businessperspectives.org/journals/2
 2. Котенко Т.М. Сучасні тенденції розвитку закладів інституційного догляду для осіб похилого віку в Україні / Ю. В. Горемикіна, Т. М. Котенко // Державно-управлінські студії. (Електронне наукове фахове видання). – 2019. – №5. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studio.ipk.edu.ua/
 3. Саріогло В. Г., Лешенок У. С. Оцінка наявного доходу домогосподарств на місцевому рівні. Статистика України. 2020. № 2–3. С. 32–39. Doi: 10.31767/ su.2-3(89-90)2020.02-03.04.
 4. Саріогло В. Г., Лешенок У. С. Оцінка наявного доходу домогосподарств на місцевому рівні. Статистика України. 2020. №2-3. С.32-39. http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/5368/1/SU_2020%232-3_21.12-32-39.pdf
 5. Огай М.Ю. Проблеми забезпечення якості соціально-економічних даних на місцевому рівні// Статистика України. 2020. № 2–3. С. 22–31 . Doi: 10.31767/su .2-3(89-90)2020.02-03 .03.
 6. Лешенок У.С., Лукович Т.В. Система індикаторів умов проживання населення на місцевому рівні: принципи формування та використання. Демографія та соціальна економіка. 2021. №1(43). С.101-116. doi: https://doi.org/10.15407/dse2021.01.101

Статті в інших наукових виданнях:

 1. Котенко Т.М. Перспективи розвитку соціальних послуг у сільських громадах в умовах децентралізації / Ю. В. Горемикіна, Т. М. Котенко // Становлення механізму публічного управління розвитком територій як пріоритет державної політики децентралізації: зб. наукових праць. – Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 588 с. – С. 67-70. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/zbirnik28112019.pdf
 2. Огай М.Ю. Концепція системи статистичних метаданих // Затверджено Наказом Державної служби статистики від 30 грудня 2020, № 368. – К., 2020. – 24с.

Матеріали наукових конференцій:

 1. Котенко Т.М. Місцева влада та заклади інституційного догляду для осіб похилого віку: специфіка відносин / Ю. В. Горемикіна, Т. М. Котенко // Сучасна парадигма публічного управління: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 17–18 жовтня 2019 р. – Львів, 2019. – 629 с. – С. 224-227. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zbirnyk_tezy_LNU_2019_Paradyhma_PU.doc.pdf
 2. Котенко Т.М. Конкурентоспроможність випускників вищих навчальних закладів на ринку праці України // Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. ; 23–24 жовт. 2019 р. – Київ : КНЕУ, 2019. – 327, [1] с. – С. 183-185.
 3. Котенко Т. Реалізація конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці України // The XI th International scientific and practical conference « THEORETICAL FOUNDATIONS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE» (06-07 April 2020) Melbourne, Australia. – 2020. – 518 p. – С. 265–267. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/04/XI-Conference-06-07-Melbourne-Australia.pdf .
 4. Лукович Т.В., Лешенок У.С. Принципи формування та використання системи індикаторів умов проживання населення на місцевому рівні // XІХ Міжнародній науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях». Присвячується 100-річчю Одеського національного економічного університету, 17-18 травня 2021 р., м. Одеса, Одеський національний економічний університет.
 5. Гвелесіані А.Г. Оцінка стану наявного житлового фонду в Україні // Матеріали XXІ Міжнародної науково-практичної конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку” (м. Хмельницький, 20 травня 2021року, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова).
 6. Короткова Д.С. // XXІ Міжнародна науково-практична конференція «Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку», 20 травня 2021 року, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова. Конференція відбулася в режимі он-лайн за допомогою програми Zoom.
 7. Гвелесіані А.Г. Облігації місцевих позик як інструмент розвитку територіальних умов проживання населення // Потенціал економічного розвитку країни та регіонів: фінансові та інноваційно-інвестиційні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 29 травня 2021 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2021. – 120 с. – С. 69-74.