ВІДДІЛ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СТРУКТУР

Sarioglo

Саріогло Володимир Георгійович


https://scholar.google.com.ua/citations?user=gGyG7AgAAAAJ&hl=ru


Завідувач відділу


Доктор економічних наук, старший науковий співробітник

 
+3 8(044) 482 17 49Співробітники:

ГВЕЛЕСІАНІ Анна Гелаївна
провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.

Огай Марина Юріївна
старший науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=XiX4yfQAAAAJ&hl=ru

Терещенко Ганна Ігорівна
старший науковий співробітник, к.е.н.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=IZqGJMsAAAAJ&hl=ru

Жалінська Ірина Володимирівна
старший науковий співробітник, к.е.н., доцент
https://scholar.google.com<.ua/citations?user=tOSNZBIAAAAJ&hl=ru

ЮРЧУК Володимир Леонідович
старший науковий співробітник, к.т.н.

КОТЕНКО Тетяна Миколаївна
науковий співробітник, к.е.н.

Романчук Наталія Миколаївна
науковий співробітник, к.е.н.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=-qX_rfQAAAAJ&hl=ru

КОРОТКОВА Дар`я Сергіївна – провідний економіст

ЛУКОВИЧ Тетяна Володимирівна – провідний економіст

ВЕРЕМЧУК Анна Володимирівна – головний економіст

ЛЕШЕНОК Уляна Сергіївна – головний економіст

Основні напрями досліджень:


 • розроблення сучасних підходів до інтеграції статистичних та економічних моделей макро- та мікрорівня з метою встановлення основних закономірностей демографічних, соціальних та соціально-економічних процесів, розробки та оцінки дієвості соціальної політики; дослідження джерел та якості інформації, необхідної для моделювання; розробка методологічних підходів до моделювання та моделей актуальних процесів в Україні;
 • статистичне оцінювання на регіональному та місцевому рівні актуальних соціально-економічних показників і соціально-демографічних показників на основі сучасних методів математико-статистичного моделювання;
 • розроблення методів комплексного використання даних із різних джерел, зокрема даних мікрорівня, з метою інформаційного забезпечення прийняття рішень у процесі розробки соціальної, соціально-економічної та демографічної політики на основі сучасної методології їх моніторингу та оцінки;
 • розроблення методологічних основ оцінки якості даних з різних джерел, якості джерел інформації, системи показників якості даних і методів їх вимірювання, підходів до забезпечення необхідного рівня якості інформаційного забезпечення.

Основні результати досліджень:

 • методологічні засади комплексного застосування методів макро- та мікромоделювання  при дослідженні змін соціально-демографічних процесів,  розробці та оцінці соціально-демографічної та соціально-економічної політики. – методологічні підходи до інтеграції макро- та мікромоделей з метою аналізу демографічних, соціальних та соціально-економічних процесів.
 • принципи формування та використання інформаційного забезпечення мікроімітаційного моделювання в Україні на основі інформації з різних джерел, сучасних методів підготовки даних з урахуванням їх якості;
 • експериментальні репрезентативні сукупності населення та домогосподарств. - методологічні підходи до побудови на основі існуючого в Україні інформаційного забезпечення статичних мікроімітаційних моделей та їх використання при дослідженні соціальних процесів та розробці соціальної політики.
 • пілотні мікроімітаційні моделі для вимірювання доходів домогосподарств України від трудових мігрантів, прогнозу доходів домогосподарств з урахуванням прогнозних макроекономічних показників та впливу фінансово-економічної кризи, аналізу процесів смертності, постаріння населення, шлюбності та ін.
 • методологічні засади формування вибірки, окремих етапів обробки даних, оцінювання показників інтегрування обстежень для системи державних обстежень домогосподарств в Україні — обстеження умов життя домогосподарств, економічної активності населення, сільськогосподарської діяльності домогосподарств сільської місцевості. Результати впроваджені в системі державної статистики України у вигляді методологічних положень, методик, автоматизованих процедур. Частково результати використані у ході проведення аналогічних обстежень органами державної статистики Республік Вірменія і Молдова за підтримки міжнародних і недержавних організацій;
 • методи статистичного об’єднання мікроданих вибіркових обстежень і різних рівнів агрегації з метою підвищення надійності оцінювання показників якості населення
  та соціально-економічних показників;
 • дослідження можливості застосування методів малих територій для уточнення показників бідності, зайнятості та безробіття в Україні. Результати досліджень використовуються у процесі розробляння методик і технологій для оцінки показників бідності регіонів України, щомісячного оцінювання показників зайнятості та безробіття, оцінювання їх на субрегіональному і муніципальному рівнях.


Участь співробітників відділу у НДР за у 2015р.

 

За темою «Моделі взаємозв’язків соціального захисту та податкового навантаження на домогосподарства» вивчено та опрацьовано сучасні методологічні підходи до побудови моделей взаємозв’язку та мікроімітаційних моделей для аналізу та прогнозування податкового навантаження на домогосподарство. Визначено потреби у інформації для моделювання податків, що сплачують домогосподарства і населення. Вивчено основні джерела інформації та нормативні документи, що визначають державну політику у сфері оподаткування населення. Розпочато розробку системи нормативних правил – обмежень для використання при моделюванні. Визначено основні підходи до формалізації та врахування принципів економічної справедливості, максимального охоплення, платоспроможності, адресності тощо при розробці та оцінці заходів щодо оподаткування населення.
Досліджено підходи до моделювання, що базуються на врахуванні основних елементів податкової системи й системи соціального захисту в умовах економіки інших країн (на прикладі Германії, Данії, Великої Британії та Греції). Це дозволило визначити ефекти для населення відповідних країн від зміни окремих інструментів податкової системи й системи соціального захисту, а також оцінити ефективність функціонування таких систем в країнах з різним рівнем економічного розвитку. Вивчено інформаційну базу для моделювання та розглянуто можливість адаптації використаних підходів при моделюванні в умовах України; вивчено діючу законодавчо-нормативну базу України, що визначає державну політику у сфері соціального захисту; сформовано систему нормативних правил-обмежень та залежностей за видами соціальної допомоги для їх використання при побудові мікроімітаційних моделей для аналізу та прогнозування соціальних виплат.
В рамках даної теми також забезпечено супровід функціонування загальноінститутського сховища статистичної інформації з демографічних та соціально-економічних питань; актуалізовано методичні та інструктивні матеріали з питань організації та функціонування сховища даних; взято участь у опрацюванні технології віддаленого доступу до бази даних.

За темою «Розроблення нової системи державних соціальних стандартів і гарантій в Україні» розроблено методологічні підходи до оцінювання соціально-економічних наслідків впровадження нової моделі державних соціальних стандартів і гарантій (далі – ДССГ). При цьому визначено основні потенційні канали впливу реформи на рівень життя вразливих верств населення; основні можливі соціально-економічні наслідки від впровадження нової системи ДССГ; підходи до встановлення основних груп населення, які можуть втратити право на державну підтримку і, відповідно, можуть протидіяти реформам; підходи до оцінки необхідних змін в організації управління ДССГ за новою моделлю; підходи до виокремлення впливу саме реформи системи ДССГ на основі нової моделі, без урахування змін, обумовлених іншими факторами.   
Визначено джерела інформації, які доцільно використовувати при оцінюванні соціально-економічних наслідків від впровадження нової системи ДССГ. Оцінено якість інформації з цих джерел. Встановлено потреби у додаткові інформації. Визначено систему показників, які необхідно розрахувати.  Сформовано інформаційне забезпечення. Розроблено прототип інструментарію оцінювання (алгоритми, програмні засоби на основі SPSS та EXCEL).


Публікації співробітників відділу у 2015 р.


 1. В.Г. Саріогло, Г.І. Терещенко Заробітна плата в Україні: актуальні питання інформаційного забезпечення вимірювання та аналізу // Демографія та соціальна економіка. — 2015. — № 1. —  C. 173—183.
 2. І.В. Жалінська Підходи до побудови та напрями застосування матриць соціальних рахунків у дослідженнях ринку праці// Демографія та соціальна економіка. — 2015. — № 2. —  C. 65—75.
 3. Огай М.Ю. Оцінка економічної доступності комунальних послуг за умови значного підвищення тарифів/ Науковий вісник ХДУ/ Серія: Економічні науки. – 2015. – Випуск 10. – Частина 3. – С. 203-208.
 4. Саріогло В.Г. «Великі дані» як джерело інформації та інструментарій для офіційної статистики: потенціал, проблеми, перспективи  // Статистика України. — 2015. — № 4.
 5. Sarioglo V. Improving of the reliability of ukrainian poverty indicators Estimates using auxiliary information / Sarioglo V. // 4th Baltic-NordicConference on Survey Statistics. –Helsinki, 2015. – Accessmode: https://wiki.helsinki.fi/display/banocoss2015/Presentations?preview=/149296295/170629245/Sarioglo_Abstracts.pdf
 6. Lysa O. Combining HBS and LFS Data for Education Level Estimation / O. Lysa // 4th Baltic-NordicConference on Survey Statistics. –Helsinki, 2015. – Access mode: https://wiki.helsinki.fi/display/banocoss2015/Presentations?preview=/149296295/170626622/Lysa_Abstract.pdf.
 7. Жалінська І.В. Еволюція теоретичних концепцій організації. / І. В. Жалінська //  Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку: зб. матер. ІІІ Міжнар. науково-практ. конференція (11-13 черв. 2015р.) – Житомир: ЖДТУ, 2015 –С. 45–47.
 8. Г.І. Терещенко Оцінка податкового навантаження на доходи домогосподарств України з використанням методів мікроімітаційного моделювання. //  «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія практика» у: зб. матер. ІІ Міжнар. науково-практ. конференція  – Хмельницьктй-Яремче.– 15-17 жовтня  2015.
 9. В.Г. Саріогло Оцінювання соціально-економічних процесів на основі комплексного використання методів макро- та мікромоделювання //  «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія практика» у: зб. матер. ІІ Міжнар. науково-практ. конференція  – Хмельницьктй-Яремче.– 15-17 жовтня  2015.
 10. Жалінська І.В. Діагностика ймовірності настання банкрутства підприємства в антикризовому управлінні: сучасні підходи та класифікація моделей. // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 3.
 11. Огай М. Застосування методів мікромоделювання при дослідженні соціально-економічних процесів // Система державної статистики в Україні : сучасний стан, проблеми, перспективи : зб. текстів доповідей XIІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики, 4 груд. 2015 р., Київ. — К. : ДАСОА, 2015. — C. 83—84.
 12. В.Г. Саріогло Статистичні аспекти сучасного прогнозування попиту та пропозиції кваліфікованої робочої сили// Система державної статистики в Україні : сучасний стан, проблеми, перспективи : зб. текстів доповідей XIІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики, 4 груд. 2015 р., Київ. — К. : ДАСОА, 2015. — C. 111—114.
 13. Дослідження якості роботи судів: Посібник для використання методології карток громадянського звітування / Авт. Колектив: Д. Вон, М. Огай та ін. / Проект USAID «Справедливе правосуддя». – Київ, 2015. – 125с. ISBN 978-966-2487-02-2
 14. Комплексна оцінка споживчих витрат заможних верств населення : автореф. дис. . канд. екон. наук : 08.00.07 / Романчук Н.М.; Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. - Київ, 2015. - 20 с.
 15. Romanchuk N. Household consumption expenditures in Ukraine: evaluation and distribution analysis // Демографія та соціальна економіка.- 2015. - №3.

Участь співробітників відділу у круглих столах, конференціях, робочих групах, 2015 р.


Назва

Подія

Час та місце проведення

Кількість учасників

Результати (виступ з доповіддю тощо)

1. 

Презентація методології та математичної моделі для прогнозування перспективних потреб в освіченій та висококваліфікованій робочій силі в Україні

Науковий семінар

12 лютого 2015 р. ІДСД НАН України,
м.Київ

3

Виступ з доповіддю

2. 

Покращення якості роботи суду через вивчення думки громадян

Семінар

18 лютого 2015 р.,
м.Київ

1

Виступ з доповіддю

3. 

New Techniques and Technologies for Statistics conference (NTTS 2015)

Наукова конференція

9–13 березня
2015 р.,
м. Брюссель

1

Участь у обговорені

4.

Творчий спадок  відомого українського демографа, доктора економічних наук, професора Валентини Сергіївни Стешенко.

Науковий семінар

28 квітня 2015 р. ІДСД НАН України,
м.Київ

1

Участь у обговорені

5. 

Презентація методології та математичної моделі для прогнозування перспективних потреб в освіченій та висококваліфікованій робочій силі в Україні,
(проміжні результати)

Круглий стіл

27 травня 2015 р. ІДСД НАН України, м.Київ

3

Виступ з доповіддю

6. 

Статистика ХХІ століття:
нові виклики,
нові можливості

Міжнародна науково-практична конференція

27-29 травня 2015р.,
м.Київ

1

Виступ з доповіддю

7. 

Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку

Міжнародна науково-практ. конференція

11-13 червня 2015 р, ЖДТУ,
м.Житомир

1

Виступ з доповіддю

8. 

Оцінка якості послуг у сферах водо-, теплопостачання та водовідведення (необхідність, методологія, технічне забезпечення, можливості практичного застосування)

семінар

24 червня 2013р.,
НКРЕКП
м.Київ

2

Виступ з доповіддю

9. 

ITACOSM 2015 4th Italian Conference on Survey Methodology

Міжнародний конгрес

24 – 26 червня 2015р., м. Рим, Італія

1

Виступ з доповіддю

10. 

Прогрес на шляху досягнення цілей розвитку тисячоліття
За ціллю 3 «Забезпечення ґендерної рівності»

Круглий стіл

6 липня 2015 р. ІДСД НАН України,
м.Київ

2

Участь у обговорені

11. 

Прогрес на шляху досягнення цілей розвитку тисячоліття
За ціллю 2 «Забезпечення якісної освіти впродовж життя»

Круглий стіл

6 липня 2015 р. ІДСД НАН України,
м.Київ

2

Участь у обговорені

12. 

Реформування освіти vs децентралізація

Всеукраїнська конференція

6 липня 2015р.,
м. Львів

1

Участь у обговорені

13. 

Презентація методології та математичної моделі для прогнозування перспективних потреб в освіченій та висококваліфікованій робочій силі в Україні,
Презентація фінальних результатів

Круглий стіл

22 липня 2015 р. ІДСД НАН України, м.Київ

2

Виступ з доповіддю

14. 

BaNoCoSS 2015 4th Baltic-Nordic Conference on Survey Statistics

Міжнародна конференція

24 – 28 серпня 2015р.,
м. Гельсінкі, Фінляндія

2

Виступ з доповіддю

15. 

Підтримка реформи системи освіти в Україні

Навчальний семінар

20-26 вересня 2015 р.,
Варшава, Польша

1

Участь у обговорені

16. 

Перехід на EU SILC

Семінар

23 жовтня 2015р., Державна служба статистики України, м.Київ

1

Участь у обговорені

17. 

Дослідження та діалог щодо політики у сфері міграції і грошових переказів в Україні

Наглядова рада

26 жовтня 2015р., м.Київ, Представництво МОМ в Україні

1

Виступ з доповіддю

18. 

Професійні уміння для сучасної України

Семінар

17 листопада 2015р., м.Київ

1

Виступ з доповіддю

19. 

Система державної статистики в Україні : сучасний стан, проблеми

XIІІ Міжнародна науково-практична конференція

4 грудня 2015 р., м.Київ

2

Виступ з доповіддю

20. 

 ЦРТ. Україна: 2000-2015

Презентація національної доповіді

7 грудня 2015 р., м.Київ

1

Участь у обговорені


 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ


http://www.ilo.org.ua – офіційний сайт представництва Міжнародної організації праці в Україні

http://www.un.org.ua/ua – офіційний сайт представництва Організації Об’єднаних Націй в Україні

dcz.gov.ua – Державна служба зайнятості України

http://www.mlsp.gov.ua – Міністерство соціальної політики України