Дослідження демографії Голодомору 1932–1933 рр.

Перейти до тексту

Дослідження демографії Голодомору 1932–1933 рр.

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України (далі – ІДСД) відіграє провідну роль у дослідженнях з демографії Голодомору 1932–1933 рр.

Робота у цьому напрямі фахівцями інституту, які до утворення ІДСД працювали в інших установах, розпочалась ще наприкінці 1980-х років. Виконані дослідження мають комплексний характер, а їх методологія є науково обґрунтованою. Отримані результати пройшли обговорення на вітчизняних і міжнародних наукових конференціях, були опубліковані у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях та є вагомим внеском у вирішення гостро дискусійного питання про кількість втрат внаслідок Голодомору.

Найбільш важливі результати.

1) Розроблено власну методологію оцінки демографічних втрат України внаслідок Голодомору 1932–1933 рр., що базується на детальних статистичних даних, сучасних методах демостатистичного аналізу і дає змогу реконструювати щорічні основні параметри демографічної динаміки України за період між переписами 1926 і 1939 рр. Практична значущість розробленої демографічної методології полягає в отриманні найбільш правдоподібних оцінок втрат України через надсмертність і втрат ненародженими у 1932–1934 рр.

За оцінкою, втрати через надсмертність у 1932–1934 рр. становлять 3,9 млн осіб. Втрати сільського населення (3,6 млн осіб) є значно вищими, ніж міського (300 тис. осіб). 90% втрат прийшлося на 1933 рік.

Через падіння рівня народжуваності під час Голодомору Україна недорахувалась 600 тис. немовлят.

2) Вперше за допомогою розробленої методології проведено оцінку демографічних втрат України від Голодомору у 1932–1934 рр. на обласному та районному рівнях у тогочасному адміністративно-територіальному поділі.

У 1932–1937 роках Україна складалася з восьми регіонів: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Київська, Одеська, Харківська, Чернігівська області та Молдавська АРСР. Результати дослідження виявили, що найбільших втрат зазнали Київська та Харківська області (у межах тогочасного поділу), у яких втрати через надсмертність в 1932–1934 рр. сягають 19–20% загальної чисельності населення. Далі за рівнем втрат йдуть Вінницька, Дніпропетровська, Одеська області та Молдавська АРСР (від 10 до 13%). Найнижчі втрати були у Чернігівській та Донецькій областях – 5–9%.

3) Проведено оцінку демографічних втрат внаслідок Голодомору 1932–1933 рр. по СРСР та колишній радянських республіках.

Втрати через надсмертність в результаті голоду 1932–1934 рр. в СРСР становили 8,7 млн осіб. Серед республік колишнього СРСР Україна посідає перше місце за абсолютними обсягами втрат через надсмертність, а Казахстан має найвищі показники втрат відносно чисельності населення протягом усього періоду голоду.

4) Вперше проведено оцінку та порівняльний аналіз втрат через надсмертність від голоду у 1932–1934 рр. в Україні та Росії не лише на національному, а й на регіональному рівні. Встановлено, що по-перше, втрати через надсмертність в Україні (у відносному вимірі) в 1932–1934 рр. у чотири рази вищі, ніж в Росії; по-друге, існують значні внутрішні міжрегіональні відмінності у прямих втратах населення обох країн, але у Росії вони виражені значно більшою мірою.

За результатами досліджень спростовано тезу про те, що Україна та Росія під час голоду постраждали однаково: у Росії на регіони з найвищими втратами від голоду припадає 6% чисельності сільського населення та 1% території, тоді як в Україні – 41% населення та 34% території. Виявлено суттєві відмінності між країнами не лише у кількісних показниках втрат від голоду, але й у їх географічному розподілі: найвища інтенсивність втрат від голоду спостерігалась у центральних лісостепових регіонах України, що не відігравали головної ролі у заготівлі зерна, а в Росії – у її ключових зернових регіонах.

5) Проведено класифікацію методик, які використовувались дослідниками при розрахунку втрат від Голодомору, та аналіз отриманих кількісних оцінок втрат через надсмертність. Доведено на базі сценарних демографічних розрахунків неможливість втрат через надсмертність в Україні внаслідок Голодомору у кількості більше 5 млн осіб.

6) Здійснено демографічну експертизу за матеріалами кримінальної справи № 475, порушеної 22 травня 2009 року СБУ України за фактом вчинення геноциду в Україні в 1932–1933 роках, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України. Результати були використанні у Постанові Апеляційного суду міста Києва за кримінальною справою, порушеною за фактом вчинення геноциду в Україні в 1932–1933 роках від 13 січня 2010 року.

Переважна кількість досліджень проведена у співпраці з О. Воловиною (США, Університет Північної Кароліни) та Українським науковим інститутом Гарвардського університету. Отримані результати використані при розробці окремого демографічного модуля Електронного атласу Голодомору, що розробляється Гарвардським університетом в рамках проекту «MAPA: Digital Atlas of Ukraine», що забезпечило можливість ознайомлення з результатами досліджень не тільки фахівців, але й світової громадськості.

Виконання досліджень уможливила наявність повномасштабних реконструйованих рядів демографічної динаміки в сучасних кордонах за великий історичний період (з кінця XVІІI до початку XXI сторіччя). Реконструйовані ряди складаються з показників чисельності населення, його статево-вікової структури, статево-вікової структури померлих, розподілу народжених за віком матері, сальдо міграції з розподілом за статтю та віком тощо. На їх основі за кожен рік розраховані відносні показники та побудовані демографічні таблиці народжуваності та очікуваної тривалості життя.

Представлені на сайті матеріали відбивають основні результати досліджень.


Наукові публікації

Назва публікації Текст публікації
Левчук Н. До питання про "старі" та "нові" підходи до оцінки втрат населення України внаслідок Голодомору 1932–1933 рр. // Український історичний журнал. ‒ 2018. ‒ № 2
Гладун О.М. Демографічні втрати від соціальних катастроф. Втрати від Голодомору // Нариси з демографічної історії України ХХ століття : Монографія. – Київ, 2018. С. 167–185.
PDF
Воловина О., Плохій С.М., Левчук Н.М., Рудницький О.П., Ковбасюк А.Б., Шевчук П.Є. Реґіональні відмінності втрат від голоду 1932–1934 рр. в Україні. // Український історичний журнал. – 2017. – № 2. – C. 76-116.

PDF
Wolowyna O., Plokhy S., Levchuk N., Rudnytskyi O., Kovbasiuk A., Shevchuk P. (2016). Regional variations of 1932–34 famine losses in Ukraine. // Canadian Studies in Population 43, no. 3–4 (2016): 1–28.
Рудницький О.П., Левчук Н.М., Воловина О., Шевчук П.Є., Ковбасюк А.Б.. Демографія штучно викликаної людської катастрофи: масовий голод 1932-1933 рр. в Україні. // Демографія та соціальна економіка.

Частина 1 – 2015. – № 2(24) – С.11-30.
Частина 2 – 2015. – № 3(25) – С.43-63.
Частина 1

Частина 2
Levchuk N., Rudnytskyi O., O. Wolowyna, and P. Shevchuk. 1932-34 Famine Losses within the Context of the Soviet Union // Curran D., L. Luciuk, and A. Newby (eds.). Famines in European Economic History: The Last Great European Famines Reconsidered. New York: Routledge (Explorations in Economic History), 2015. ‒ P. 192-222.
Levchuk N., Rudnytskyi O., Wolowyna О., Shevchuk Р. and A. Kovbasiuk. Demography of a man-made human сatastrophe: The case of massive famine in Ukraine 1932–1933 // Canadian Studies in Population. – 2015. – № 42, no. 1-2. – P. 53–81.
Левчук Н.М., Боряк Т.Г., Воловина О., Рудницький О.П., Ковбасюк А.Б.. Втрати міського та сільського населення України внаслідок Голодомору у 1932-1934 роках: нові оцінки // Український історичний журнал. – 2015. – № 4.
PDF
Левчук Н.М. Соціальна диференціація смертності населення м. Лебедин під час Голодомору у 1933 р. // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 1. – С. 137-149.
PDF
Levchuk N., Boriak T., Wolowyna O., Rudnytskyi O., Kovbasiuk А. “Urban and Rural Population Losses in Ukraine as a Result of the Holodomor in 1932–34: New Estimates”. – 2015.
PDF

Наукові заходи

Сесія «Інституалізація досліджень: підсумки, досягнення, перспективи». Виступ Н.М. Левчук

Сесія «Поступ у науковому осмисленні: міждисциплінарний вимір». Виступ О. Воловини

Назва заходу: Науковий симпозіум у рамках Міжнародного форуму до 85-х роковин Голодомору 1932–1933 років – геноциду Українського народу «Україна пам’ятає, світ визнає», м. Київ, 22–24 листопада 2018 р.

Організатори: Український інститут національної пам’яті

Назва заходу: Міжнародний семінар “Danyliw Research Seminar” (Університет Оттави, Канада, 8-10 листопада 2018 р.).

Доповідь Левчук Н.М. «The role of grain procurement in understanding regional variation of 1933 Holodomor losses in Ukraine”.

Відвідати сторінку заходу

Назва заходу: Міжнародна конференція "New interdisciplinary perspectives on the Holodomor within the context of other man-made Famines" (Університет Північної Кароліни, Чапел-Хіл, США, 5-7 жовтня 2018 р.).

Організатори: the Center for Slavic, Eurasian and East European Studies of the University of North Carolina at Chapel Hill.

Доповіді Левчук Н.М. :
1) "What is Behind the Regional Variation in Holodomor Losses in Ukraine: The Role of Grain Procurement and Collectivization";
2) "Regional variations of the 1932-33 Famine losses: a comparative analysis of Ukraine and Russia".

Відвідати сторінку заходу

Назва заходу: Науковий семінар "Переосмислюючи історію і сучасність України. МАПА: Цифровий Атлас України" (м. Львів, 18 вересня 2018 р.).

Організатори: Український Католицький Університет у співпраці з Українським Науковим Інститутом Гарвардського університету.

Доповідь Левчук Н.М. «Географія та демографія Голодомору 1932-1933 рр. в Україні: про що говорять карти?».

Відвідати сторінку заходу

Назва заходу: Наукові дебати «Історичні та демографічні питання висвітлення Голодомору 1932–1933 рр. в Україні» (м. Київ, 13 вересня 2018 р.).

Організатори: Інститут історії України НАН України; Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України; Український науково-дослідний та освітній центр вивчення Голодомору (HREC in Ukraine); Український інститут національної пам’яті; Науково-освітній консорціум з вивчення Голодомору при Канадському інституті українських студій; Український науковий інститут Гарвардського університету.

Доповідь Гладуна О.М. «Окремі питання використання моделей при дослідженні демографічних втрат внаслідок Голодомору 1932–1933рр».

Доповідь Левчук Н.М. «Про деякі проблемні питання при вивченні Голодомору».

Назва заходу: Семінар "Mapping the Great Famine in Ukraine: Giving Voice to the Voiceless”. (м. Кембридж, США, 24 травня 2018 р.).

Організатори: Гарвардський університет.

Доповідь Левчук Н.М.

Відвідати сторінку заходу

Назва заходу: Міжнародна конференція Всесвітньої Асоціації з дослідження національностей (23rd Annual ASN World Convention, Колумбійський університет, Нью-Йорк, 3-5 травня 2018 р.).

Доповідь Левчук Н.М. «Explaining regional distribution of 1933 Holodomor losses in Ukraine: Patterns and possible determinants».

Відвідати сторінку заходу

Назва заходу: Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми дослідження Голодомору у ХХІ ст.: цифри, джерела, висновки» (м. Київ, 16 листопада 2017 р.).

Організатори: Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Фундацією українського Голодомору-Геноциду (Чикаго, США), Громадським комітетом із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932 – 1933 років в Україні, Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України та Українським інститутом національної пам’яті.

Доповідь Гладуна О.М. «Дискусія в Україні щодо втрат населення внаслідок Голодомору: наука чи ідеологія?»

Переглянути текст виступу

Назва заходу: Конференція Світової Асоціації з дослідження національностей «The Association for the Study of Nationalities 2016 World Convention» (Колумбійський університет, Нью-Йорк. 14-16.04.2016р.)

Доповідь Левчук Н.М. “Regional variations of the 1932-33 Famine losses: a comparative analysis of Ukraine and Russia”.

Відвідати сторінку заходу

Назва заходу: Третя науково-практична конференція «Геноцид України у ХХ столітті. Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром» (Львів, 4–5 квітня 2014 р.).

Доповідь Гладуна О.М. Віддалені наслідки втрат населення України від соціальних катастроф у ХХ столітті. – С. 337–347.

Перейти до перегляду публікації

Назва заходу: Міжнародна наукова конференція "Голод в Україні у першій половині ХХ століття: причини та наслідки (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 рр.)" (м. Київ, 20 – 21 листопада 2013 р.).

Доповідь Воловини О. Помісячний розподіл демографічних втрат внаслідок голоду 1933 року в Україні. . – С. 233–242.
Доповідь Гладуна О.М. Вплив голоду у ХХ столітті на чисельність населення України. – С. 243–248.
Доповідь Левчук Н.М. Районна диференціація втрат населення України внаслідок голоду 1933 року. – С. 257-264.
Доповідь Рудницького О.П. та Савчук А.Б. Голод 1932–1933 рр. в Україні у демографічному вимірі. . – С. 281–289.
Доповідь Шевчука П.Є. Методичні підходи до обчислення демографічних утрат під час голоду 1932–1933 рр. . – С. 289–293.

Переглянути матеріали конференції

Назва заходу: Конференція Світової Асоціації з дослідження національностей «The Association for the Study of Nationalities, 2012 World Convention» (Колумбійський університет, Нью-Йорк. 17-21 квітня 2012 р.).

Доповідь Левчук Н.М. «Dynamics of oblast variations of the 1932-33 Famine losses in Ukraine (у співавторстві з О. Воловиною).

Переглянути матеріали конференції

Назва заходу: Конференція Світової Асоціації з дослідження національностей «The Association for the Study of Nationalities, 2011 World Convention» (Колумбійський університет, Нью-Йорк. 14-16 квітня 2011 р.).

Доповідь Н. М. Левчук (у співавторстві з О. Воловиною) «Holodomor Losses in Ukraine within the Context of the 1932-1933 Famine in the Soviet Union».

Переглянути матеріали конференції

Наукові проекти

Назва проекту: "Mapa: Digital atlas of Ukrane" (Український науковий інститут Гарвардського університету)

Інтерв’ю Левчук Н. про підсумки дослідження з демографії Голодомору

Плохій С., Бондаренко К., Левчук Н. Голодомор: нові дані ведуть до нових відкриттів і знахідок

Плохій С., Левчук Н. Найбільше потерпіли лісостепові райони Київщини й Харківщини, які не відігравали провідної ролі у хлібозаготівлях.

Плохій С., Бондаренко К., Левчук Н. Голодомор: нові дані ведуть до нових відкриттів і знахідок (Українська правда. Історична правда)

Прес-конференції

Прес-конференція 20 листопада 2018 р.

Прес-конференція 23 листопада 2017 р.

Прес-конференція 24 листопада 2016 р.

Прес-конференція 26 листопада 2015 р.


Матеріали у друкованих та електронних виданнях

Назва публікації: Інтерв’ю Левчук Н.М. «Голодомор був помстою за свободолюбивість українців» // Журнал «Країна», №4-5. – 24.11.2017.


Назва публікації: Гладун О.М., Рудницький О.П., Левчук Н.М., Шевчук П.Є., Ковбасюк А.Б., Воловина О. «Чи можна „вирішити“ число втрат Голодомору на конференції?» // Газета "Свобода" (Нью-Йорк, США). – 23.11.2016


Назва публікації: Інтерв’ю Левчук Н.М. Кількість втрат від Голодомору: наука чи ідеологія? // Дзеркало тижня. – 14.10.2016


Назва публікації: Гладун О.М., Рудницький О.П «Втрати від 1933 року — більші, ніж за період гітлерівської окупації» // Газета «Голос України». – 26.11. 2016.


Виступи на радіо та телебаченні

Д. Джулай, В. Крилевський. Вбиті Голодомором: реальна кількість жертв та докази штучності (відео підготовлено за результатами досліджень ІДСД та консультацій Н.М. Левчук та О.М. Гладуна) // Радіо «Свобода» . – 25.11. 2018

Інтерв’ю Левчук Н.М. щодо демографії Голодомору // UA.TV. – 24.11.2018.

Інтерв’ю Воловини О. та Гладуна О.М. «Голодомор 1932-33 рр.: демографічні втрати» // УР 1. – 23.11.2017.

Частина 1

Частина 2

Інтерв’ю Левчук Н.М. «Щоб Голодомор в світі був визнаний геноцидом, потрібно визначити точну кількість жертв» // Громадське радіо. – 13.09.2018.

Участь Гладуна О.М. та Левчук Н.М. у телемарафоні до Дня пам’яті жертв Голодомору // OBOZ.TV. – 24.11.2017.
Частина 1
Участь Гладуна О.М. та Левчук Н.М. у телемарафоні до Дня пам’яті жертв Голодомору // OBOZ.TV. – 24.11.2017.
Частина 2
Інтерв’ю Левчук Н.М. Демографические потери Украины от Голодомора 1932-1933 годов» //
Радіо «Весті» – 24.11.2017.

Офіційні документи з демографічних питань в дослідженнях та висвітлені Голодомору

Лист Б.Є. Патона до Президента України П.О. Порошенка від 14.03.2018 про створення на базі Національної академії наук України спеціального Комітету з проблематики Голодомору 1932–1933 рр.


Звернення провідних вітчизняних та закордонних науковців до керівників держави від 08.02.2018 про створення на базі Національної академії наук України спеціального Комітету з проблематики Голодомору 1932–1933 рр.


Лист Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України до Національного музею Меморіал жертв Голодомору від 05 10 2016 у справі некоректного використання даних інституту щодо втрат населення внаслідок Голодомору


Експертний висновок Рудницького О.П. (Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України) від 30.11.2009 за матеріалами кримінальної справи № 475, порушеної 22 травня 2009 року СБУ України за фактом вчинення геноциду в Україні в 1932-1933 роках.

Переглянути документ