ВІДДІЛ ДЕМОГРАФІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ

Основні напрями та результати досліджень:

 • Тренди демографічних процесів в Україні  у ХІХ – першому десятиріччі ХХІ ст.

Розроблено методологію та здійснено реконструкцію демографічної динаміки України за період з середини ХІХ – до початку ХХІ ст. як інформаційної основи для поглибленого поперечного та когортного аналізу демографічних процесів в Україні та вивчення їх нестабільності. Динаміку чисельності населення, тренди демографічних процесів в Україні за період з середини ХІХ – до початку ХХІ ст. пов’язано з феноменом демографічних хвиль як прояву нестабільності та з’ясовано їх наслідки для людського розвитку. На основі реконструкції демографічної динаміки проаналізовано основні соціально-демографічні події, які спричинилися до сучасної статево-вікової структури.

 • Прогнозування медико-соціальних наслідків старіння населення в Україні

Визначено основні завдання охорони громадського здоров’я в умовах прогресуючого постаріння населення України

 • Дослідження взаємозв’язку демографічного та людського розвитку.

Доведено, що особливості демографічного розвитку в розвинених країнах, такі як низька народжуваність, низька смертність, висока тривалість життя пов’язані з людським розвитком, зокрема – розширенням свободи вибору у сфері власного відтворення. Наслідки демографічного вибуху в країнах, що розвиваються, неможливо подолати без розвитку людини – розширення прав і можливостей жінок та подолання злиднів. Сталому людському розвитку сприятиме забезпечення справедливого розподілу ресурсів і зобов’язань між поколіннями та пом’якшення міжпоколінної нерівності.

 • Трансформація смертності населення України у контексті суспільної модернізації та епідеміологічного переходу

Встановлено характер довготривалих зрушень у перебігу смертності, їх відповідність тенденціям модернізації, сучасним моделям смертності на основі поєднання кількісної оцінки цих зрушень з визначенням їх якісних особливостей та детермінант, відповідності загальному алгоритму соціальної модернізації. Доведено незавершеність процесу модернізації смертності в Україні. З’ясовано, що причинами відставання у прогресі зі зниження смертності та зростання величини тривалості життя в Україні порівняно з розвиненими країнами є низька схильність населення до дотримання здорового способу життя, неготовність суспільства й системи охорони здоров’я до ефективної боротьби з чинниками ризику хронічних неінфекційних хвороб і реалізації задекларованого профілактичного принципу, в тому числі через переоцінку важливості медичних технологій та фармацевтики за недооцінювання соціальних і культурних передумов, відсутність усвідомлення відповідальності за власне здоров’я і здоров’я дітей, осмисленого здорового вибору.

 • Вплив асоціальних явищ на стан здоров’я та смертність населення

Досліджено вплив асоціальних явищ на стан здоров’я та смертність населення України; виявлені основні чинники поширення уживання психоактивних речовин та специфіка їх прояву, здійснена оцінка демографічних втрат, спричинених зловживанням алкоголем, тютюнопалінням, смертністю від СНІДу.


СКЛАД ВІДДІЛУ


ГЛАДУН Олександр Миколайович – завідувач відділу, д.е.н., с.н.с.
КУЛИК Наталія Володимирівна – головний економіст
ЛЕВЧУК Наталія Михайлівна – провідний науковий співробітник, д.е.н., с.н.с.
ЛУЩИК Людмила Вікторівна – головний економіст
ПАЛІЙ Олена Михайлівна – вчений секретар відділу, провідний науковий співробітник, к.е.н., доцент
РИНГАЧ Наталія Олександрівна – головний науковий співробітник, д.н. з д.у., с.н.с.
РУДНИЦЬКИЙ Омелян Павлович – науковий співробітник
САВЧУК Алла Борисівна – головний економіст
ХВАЛИНСЬКА Віта Володимірівна – головний економіст
ШЕВЧУК Павло Євгенович – провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.

 


Учаcть співробітників відділу
у НДР за 2011-2013 рр.


Завершені у 2012 р. науково-дослідні роботи:

 • Людський розвиток в умовах нестабільності процесів відтворення населення
 • Багатовимірне моделювання людського розвитку
 • Регіональний демографічний прогноз та його використання для розподілу міжбюджетних трансфертів

 

Науково-дослідні роботи, що виконувалися протягом 2013 р.

 • Демографічні хвилі в Україні: моделювання та прогнозування
 • Трансформування державної соціальної політики (історичні виміри)

 


Найбільш значущі публікації

 

Левчук Н.М.
Вибрані статті:

 1. Murphy, A., Levchuk, N., Stickley, N., Roberts, B., and M. McKee (2013) A country divided? Regional variation in mortality in Ukraine. International Journal of Public Health: March 2013. ISSN 1661-8556 DOI: 10.1007/s00038-013-0457-2
 2. Левчук Н. М., Шевчук П. Є. Когортні особливості смертності населення України. Статистика ХХІ століття: нові викли­ки, нові можливості. Збірник матеріалів конференції. – К.: КНУ ім. Т. Шев­чен­ка, 2013. – С. 97-99. 
 3. Rudnytskyi, O.,  N. Levchuk, O. Wolowyna, P. Shevchuk, A. Savchuk 2013. 1932-34  Famine Losses within the Context of the Soviet Union,  in: Declan Curran, Newby, A. and Luciuk, L. (eds.) Comparing Modern European Famines.  Dublin: Rutledge ( у друці).
 4. Rudnytskyi, O.,  N. Levchuk, O. Wolowyna, P. Shevchuk, A. Savchuk  2013. “Famine    losses in urban and rural areas of Ukraine by age and sex, 1932-34” (подано до журналу). 
 5. Левчук Н. М. Соціальний капітал та здоров’я населення в Україні // Демографія та соціальна економіка. – 2011. – № 1. – С. 47–56.
 6. Левчук Н. М. Асоціальні явища як наслідок дефіциту соціального капіталу в Україні // Український соціум. – 2011. – Вип. 1. – С. 135–147.
 7. Левчук Н. М. Тютюнопаління в Україні: оцінка факторів ризику // Статистика України. – 2010. – Вип. 1. – С. 64–73.
 8. Немцов А. В,  Н. М. Левчук, К. В. Давыдов. Связанная с алкоголем смертность в Украине и России (1980–2007 гг.) // Наркология. – 2010. – № 10. – С. 26–35.
 9. Levchuk, N.  (2009)  Alcohol and mortality in Ukraine.  Max Planck Institute for Demographic Research Working Paper WP 2009-017; http://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2009-017.pdf
 10. Levchuk, N. and Perelli-Harris, B.  (2009)  Declining fertility in Ukraine: what is the role of abortion and contraception? Max Planck Institute for Demographic Research Working Paper WP 2009-045; http://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2009-045.pdf
 11. Levchuk, N.  (2008)  Health, mortality and socioeconomic trends in Ukraine.  Problems of Economic Transition 51(7), 36–52
 12. Левчук Н. М. Соціально-демографічні наслідки наркоманії у контексті епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні // Демографія та соціальна економіка. – 2006. – № 1. – С. 55–65.

Вибрані  монографії:

 1. Левчук Н. М. Асоціальні явища в Україні у демографічному вимірі: монографія / відпов. ред. д. е. н., проф. В. С. Стешенко. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2011. – 492 с. http://www.academia.edu/1521917/Demographic_dimensions_of_deviant_behaviors_in_Ukraine
 2. Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків: колективна монографія / за ред. Е. М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2010. – 496 с.
 3. Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти / за ред. Е. М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2010. – 248 с. 
 4. Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір (колективна монографія) / за ред. Е. М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008. – 316 с.
 5. Смертність населення у трудоактивному віці: колективна монографія.  Відп. ред.  Е. М. Лібанова. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 211 с.

Палій О.М.

 1. Соціальна політика (учбовий посібник). К.: УАДУ при президентові України, 1997 р. (У співавторстві з Е.Лібановою та В.Скуратівським);
 2. Ринок праці та соціальний захист. Навчальний посібник із соціальної політики. К.: Основи, 2004. (У співавторстві з Е.Лібановою);
 3. Демографічна ситуація в країнах Центральної та Східної Європи // Демографія та соціальна економіка, 2007. № 2.
 4. Население Украины // Демоскоп Weekly № 403 – 404, 21 - 31 декабря 2009.
 5. Взаємозв’язок демографічного та людського розвитку // Демографія та соціальна економіка, 2013. № 2.

Рингач Н.О.

 1. Рингач Н. О. Громадське здоров’я в Україні як чинник національної безпеки : монографія /  Н. О. Рингач. – К. : Вид-во НАДУ, 2009. – 296 с.
 2. Смертність населення України у трудоактивному віці : колект. монографія / відп. ред. Е. М. Лібанова. – К.: Ін-т демографії та соц. дослідж. НАНУ, 2007. – 211 с.
 3. Key strategies for further development of the health care sector in Ukraine. Joint report / Under joint edit. by V.M. Lekhan and V.M. Rudiy. – Kiev, Raevsky Scientific Publishers, 2007. – 160 p. (N.O. Rynhach – P.11–19.)
 4. Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді України : моногр. / О.М. Балакірєва, Н.О. Рингач, Р.Я. Левін та інш./ Наук. ред. О.М. Балакірєва. – К. Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2007. – 128 с. (Н. О. Рингач – С. 28–99.)+ Стан та чинники здоров’я українських підлітків : моногр. / О. М. Балакірєва, Т. В. Бондар, О. А. Артюх та ін. ; ред. О. М. Балакірєва. – К. : ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2011. – 172 с.  (Рингач Н. О.– С. 63–69; – С. 109–120; – С. 130–142)
 5. Стан здоров’я молоді та його чинники // Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти / За ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соц. дослідж. НАНУ, 2010. –248 c.  Н. О. Рингач. – С. 83–92, 119–143.
 6. Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання [монографія] / За ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соц. дослідж. НАНУ, – Умань : Видавець «Сочинський», 2013. –312 с.  (Рингач Н.О. – С. 183–198.)
 7. Рынгач Н.  Жить вместе, умирать порознь, или проблема сверхсмертности мужчин в Украине // Demoscope Weekly. – 2009. – № 403 – 404. ( 21 - 31 декабря)
 8. Рингач Н. О. Старіння в Україні: нові завдання для управління охороною здоров’я // Наталія О. Рингач // Súcasné problémy riadenia. – Warszava : Wyzsza Szkola Informatyki, Zarzadzania i Administracji w Warszawie, 2011. – S. 89–105.
 9. Рынгач Н. А. Осень жизни: Возможности снижения смертности в пожилом возрасте  // Н. А. Рынгач  / Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. – Вып. 7. – Ч. 1. – М. : РАН, ИНИОН, 2012. (– 700 с.) – C. 672–678.
 10. Рингач Н. О. Демографічна модернізація в Україні: трансформація режиму смертності / Н. О. Рингач // Статистика України. – 2012. – №2. – С.64–69.
 11. Рынгач Н. Секс и брак глазами современной украинской молодежи / Наталья Рынгач // Cre?terea economica în condi?iile globalizarii VIII-a edi?ia. Conferin?a interna?ionala ?tiin?ifico-practica, (17-18 oct. 2013). – Chisinau : Institutul Na?ional de Cercetari Economice (INCE). – P. 54–64.

Шевчук П.Є.

 1. Шевчук П.Є., Швидка Г.Ю. Прогноз рівня освіти населення України до 2050 р. // Демографія та соціальна економіка. - Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 85-96.
 2. Смертність населення України у трудоактивному віці (колективна монографія) / Відпов. ред. Е.М. Лібанова. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 211 с.
 3. Шевчук П.Є. Сучасні зрушення у регіональній диференціації смертності та тривалості життя в Україні // Демографія та соціальна економіка. - Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 24-37.
 4. Шевчук П.Є., Швидка Г.Ю. Закономірності формування статево-вікової структури населення України // Демографія та соціальна економіка. – 2009. – Вип. 2 (12). – С. 39–47.
 5. Шевчук П.Є. Прогноз народжуваності для України: орієнтири демографічної політики // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 4. – С. 140–149.
 6. Рингач Н.О., Шевчук П.Є. Резерви подовження тривалості життя: демополітичні аспекти // Стратегічні пріоритети. – 2010. – № 1(14). – С. 47–54.
 7. Шевчук П.Є. Застосування формальних методів до прогнозування смертності населення // Демографія та соціальна економіка. – 2011. – Вип. 2 (16). – 73–83.
 8. Шевчук П.Є., Швидка Г.Ю. Формування та перспективи динаміки життєвого потенціалу на період трудової діяльності // Україна: аспекти праці. – 2012. - № 3 – С. 38–44.

ПОДІЇ 2011 – 2013 рр.


Виступи у ЗМІ

 

Палій О.М.
Как сохранить генофонд нации? «День» №124, 19 июля 2011
Прес-конференція в інформаційній агенції «Главред» http://glavred.info/archive/2011/02/08/224022-6.html
«Доброго ранку, Україно!» гість студії - Олена Палій http://www.youtube.com/watch?v=-BWsBvfDG90

 

Рингач Н.О.

Одружені чоловіки живуть довше // Урядовий кур’єр від 07.10.2010 р. – С.8.

Жінка у серпанку тютюнового диму: романтика чи трагедія? // Урядовий кур’єр від 21.12.2010 р. – С.10. № 239 (4390 http://www.ukurier.gov.ua/index.php?articles=1&id=8

Довго жити й не тужити, або Доглядаючи стареньких, родичі отримують зарплату // Урядовий кур’єр від 31.01.2012 р.. – Режим доступу: http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/dovgo-zhiti-j-ne-tuzhiti/#comments-link

Публікація в виданні «Український медичний часопис ONLINE» В Україні має бути загальний доступ до послуг репродуктивного здоров’я – Режим доступу: http://www.umj.com.ua/article/37051/v-ukraini-maye-buti-zagalnij-dostup-do-poslug-iz-oxoroni-reproduktivnogo-zdorov-ya

Інтерв’ю електронний часопис видання ForUm 15 08 Опубліковано / 26 августа 2012 Кто ты, племя молодое, или Как живет новое поколение независимой Украины http://for-ua.com/analytics/2012/08/26/080000.html

Інтерв’ю інтернет виданню Багнет Портрет украинской молодежи глазами исследователей – режим доступу: http://www.bagnet.org/news/society/191647

Чому жінки живуть довше за чоловіків, журнал «Країна» №2 (155). – 2013, 16.01

Інтерв'ю-коментар інтернет-видання ФОРУМ Стосовно доцільності заборони абортів10 квітня, Режим доступу: http://for-ua.com/comments/2013/04/12/100002.html;

 

Шевчук П.Є.
http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/analitichniy_prognoz_narodzhuvanosti_dlya_ukrayini___fantaziyi_ta_orientiri.htm

 

 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ


Державна служба статистики України / Государственная служба статистики Украины / State Statistics Service of Ukraine: http://www.ukrstat.gov.ua/
Центр медичної статистики Мiнiстерства охорони здоров’я України: http://medstat.gov.ua/ukr/main.html
Департамент з економічних і соціальних питань ООН. Відділ народонаселення / Департамент по экономическим и социальным вопросам. Отдел народонаселения / UN Department of Economic and Social Affairs. Population Division: http://www.un.org/en/development/desa/population/