ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Основні напрями та результати досліджень:


Новітні тенденції генеративної активності, народжуваність, її динаміка та структурні характеристик:

 • обґрунтовано сутність і роль генератив­ної активності у системі відносин щодо відтворення населення;
 • всебічно вивчено тенденції народжуваності та структурні параметри її сучасної моделі в Україні;
 • визначено регіональні особливості рівня та структурних характеристик народжуваності;
 • виявлено новітні риси дітородної поведінки окремих соціально-демографічних груп населення;
 • досліджено чинники поширення і структурні особливості позашлюбної народжуваності в Україні;
 • розкрито закономірності змін моделі народжуваності в Україні та у країнах Європи в історичній ретроспективі;
 • встановлено специфіку взаємозв’язків народжуваності з іншими демографічними процесами та особливості її впливу на відтворення населення у цілому.

Чинники народжуваності та розробка гіпотез щодо подальших змін народжуваності для побудови прогнозу:

 • досліджено чинники зрушень у народжуваності, вивчено механізми їх дії із врахуванням специфіки окремих країн та регіонів;
 • розкрито механізми впливу низки загальних і специфічних чинників на генеративну активність в Україні;
 • обґрунтовано специфіку взаємо­зв’я­зків економічної й дітородної діяльності, насамперед жінок;
 • досліджено зв’я­зки соціально-економічного статусу та дітородної активності;
 • здійснено аналіз зв’язків народжуваності із перебігом шлюбно-сімейних процесів;
 • визначено потенційні можливості підвищення рівня народжуваності в Україні.

Ринок соціальних послуг з дошкільного виховання, зокрема система дошкільної освіти:

 • всебічно вивчено систему соціальних послуг по догляду за дітьми, їх вихованню та навчанню;
 • запропоновано напрями покращення умов генеративної діяльності у системі дошкільної освіти.

Характеристики шлюбно-сімейної сфери відтворення населення:

 • досліджено шлюбну та сімейну структуру населення та його окремих вікових груп за матеріалами переписів населення й репрезентативних вибіркових соціально-демографічних обстежень;
 • визначено особливості сучасної моделі шлюбності населення України: вікові характеристики, тенденції розвитку, регіональні особливості;
 • всебічно проаналізовано розлучуваність населення: сучасний стан, динаміку, регіональні особливості;
 • досліджено основні процеси формування сімейної структури населення.

Трансформація інститутів шлюбу і сім’ї, її чинники та демографічні наслідки:

 • розроблено теоретичні та методичні засади дослідження інститутів шлюбу і сім’ї в сучасній Україні;
 • розкрито закономірності змін моделей шлюбу і сім’ї в Україні в історичній ретроспективі;
 • досліджено  трансформації інституту сім’ї  та його функцій у сучасній Україні;
 • розкрито особливості процесу нуклеарізації сімей в країні;
 • досліджено поширення нових форм шлюбу та мотивацій щодо вибору форм шлюбу населенням різного віку.

Проблеми і ризики життєдіяльності української сім’ї у контексті суспільно-трансформаційних процесів:

 • визначено соціально-демографічні ризики розвитку української сім’ї, їх чинники та наслідки;
 • встановлено чинники поширення соціального сирітства в сучасній Україні, масштаби цієї проблеми, її економічні та демографічні наслідки;
 • запропоновано напрями мінімізації ризиків розвитку української сім’ї засобами соціально-демографічної політики.

Сімейна та пронаталістська політика в Україні  та зарубіжний досвід її формування:

 • досліджено концептуальні засади та напрями реалізації сімейної політики;
 • вивчено досвід провідних європейських країн щодо засад сімейної й пронаталістської політики та функціонування різних її інструментів;
 • розроблено практичні рекомендації щодо подальшого вдосконалення і розвитку сімейної політики України.

Демографічне старіння та його особливості в Україні:

 • досліджено динаміку та диференціацію рівня постаріння в Україні за комплексом його індикаторів, дано оцінку місця країни у світовому рейтингу за різними показниками постаріння населення;
 • визначено регіональні особливості старіння населення;
 • всебічно проаналізовано стан виконання  Україною Мадридського міжнародного плану дій з питань старіння населення та дотримання Принципів ООН щодо осіб похилого віку в нашій країні;
 • визначено гендерні особливості шлюбної та сімейної структури населення літнього віку;
 • оцінено ступінь адаптації різних сфер суспільно-економічного життя в Україні до умов прогресуючого старіння населення;
 • обґрунтовано вплив існуючого соціального сприйняття старості на реалізацію заходів щодо підтримки населення похилого віку;
 • визначено шляхи вдосконалення і розвитку політики щодо осіб похилого віку в Україні.

СКЛАД ВІДДІЛУ


КУРИЛО Ірина Олексіївна – завідувач відділу, д.е.н., с.н.с.
СТЕШЕНКО Валентина Сергіївна – головний науковий співробітник, д.е.н., проф.
СЛЮСАР Людмила Іванівна – провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
АКСЬОНОВА Світлана Юріївна – провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.
КРІМЕР Борис Олександрович – старший науковий співробітник, к.е.н.
КОЛОМІЄЦЬ Олександра Олександрівна– молодший науковий співробітник, к.е.н.
ЧЕРЕПАНСЬКИЙ Михайло Федорович  – головний економіст
ГАРАЩЕНКО Тетяна Миколаївна  – головний економіст
БЯЛКОВСЬКА Віолетта Георгіївна  – головний економіст


Участь співробітників у НДР за 2011 – 2013 рр.

 1. Підтема «Вплив змін у народжуваності та шлюбно-сімейних процесах на параметри людського розвитку в Україні» планово-бюджетної теми «Людський розвиток в умовах нестабільності процесів відтворення населення» (І кв. 2010 р. - ІV кв. 2012 р.).
 2. НДР «Провідні фактори шлюбності і народжуваності в Україні і Республіці Молдова» – відповідно до договору № М/291-2011 від 25.07.2011 р. з Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України
 3. НДР «Демографічні передумови трансформації бюджетної політики» –  відповідно до договору № 15010-02/92 від 20.05.2011 р. з Міністерством фінансів України (травень - листопад 2011 р.)
 4. Модернізація Українського суспільства і економіки в контексті викликів ХХІ століття – цільова комплексна програма наукових досліджень НАНУ ( травень - грудень р.)
 5. Аналітичний огляд до зустрічі експертів, яка відбулась 18-19 жовтня 2011 р. у Єревані, Вірменія – на замовлення Фонду Народонаселення ООН в Україні (ІІ-ІV кв. 2011 р.)
 6. Імплементація міжнародної практики реформування пенсійних систем в Україні - (ІІІ-ІV кв. 2011 р.)
 7. Соціальні аспекти політики сталого людського розвитку в Україні (2012 р.)
 8. НДР «Модель соціально-демографічних трансформацій в Україні ХХІ століття» (2012 р.).
 9. НДР «Розроблення системи індикаторів оцінки якості життя населення України для здійснення комплексного моніторингу, у тому числі порівняння з іншими країнами»  –  на замовлення Міністерства економіки України (ІV кв. 2012 р.)
 10. НДР «Моделювання поточних та перспективних результатів реалізації бюджетних програм» (ІІ-ІV кв. 2012 р.)
 11. Національна доповідь «Національна стратегія сталого людського розвитку: забезпечення справедливості», 2012 р.
 12. НДР «Десять років після Мадриду: досвід України» – на замовлення Фонду Народонаселення ООН в Україні – (III-IV кв. 2011 р.)
 13. НДР «Аналітичне дослідження участі жінок у складі робочої сили України» – за договором FPA/UKR/12/01 від 06.06.2012 р. на замовлення Фонду Народонаселення ООН в Україні
 14. Планово-бюджетна  НДР «Старіння населення: виклики для економіки та завдання політики»   (І кв. 2012 р. – IVкв.2013 р.).
 15.  НДР «Трансформації державної соціальної політики (історичний вимір)» (ІІ-ІV кв.2013 р.)
 16.  НДР «Аналітичне дослідження умов життя жінок літнього віку в Україні»  – за  договором FPA/UKR/12/03 від 12.12.2012 р. на замовлення Фонду Народонаселення ООН в Україні
 17. НДР «Модернізація соціальних функцій держави» (ІІ – ІV кв. 2013 р.)

 


ПУБЛІКАЦІЇ 2011 – 2013 рр.

 

Публікації співробітників відділу у 2011 р.

 

 1. Курило І. О., Слюсар Л. І., Аксьонова С. Ю. Соціально-демографічні передумови трансформації бюджетної політики // Колективна монографія «Державні соціальні видатки: напрями раціоналізації та підвищення ефективності». – К.:2011, с. 102-140.
 2. Курило І. О., Слюсар Л. І., Аксьонова С. Ю. Соціально-демографічні характеристики сучасної сім’ї. Сімейні цінності // Становище сімей в Україні. Щорічна державна доповідь про становище сімей та стан реалізації державної сімейної політики ( за підсумками 2000-2009 років). – К.:  М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту, 2011, с. 7-19; 24-26.
 3. Либанова Э., Курило И. Украина: демографические итоги первого десятилетия нового века // Демографическое развитие России: задачи демографической политики и усиления социальной поддержки населения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. –  Москва:  Экон-информ, 2011, с. 8-15.
 4. Слюсар Л.И.  Институт семьи в переходном социуме современной Украины// Постсоветские модели социальных трансформаций: опыт двадцатилетия. Материалы международной научно-теоретической конференции. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2011, с. 76-81.
 5. Слюсар Л. І. Демографічні витоки та наслідки проблеми соціального сирітства в сучасній Україні. – Журнал «Україна: аспекти праці», 2010, № 6, с. 33-41.
 6. Курило И. А. Трудовые ориентации молодежи в Украине и ее склонность к предпринимательству // Материалы Международной научно-практической конференции «Молодежь как ресурс регионального развития»  – Киров, 2011,  С.7-14
 7. Слюсар Л. І. Проблема соціального сирітства. – Журнал «Вісник Пенсійного Фонду України», № 8 (110), 2011, с. 16-17.
 8. Слюсар Л. И. Дестабилизация семьи в Украине: демографические причины, последствия, пути преодоления // Женщина. Общество. Образование. Материалы 13-ой международной междисциплинарной научно-практической конференции. – Минск: Женский институт ЭНВИЛА, 2011, с. 249-252.
 9. Аксьонова С. Ю. Гендерные различия в репродуктивных ориентациях молодежи Украины // Женщина. Общество. Образование. Материалы 13-ой международной междисциплинарной научно-практической конференции. – Минск: Женский институт ЭНВИЛА, 2011, с. 199-202.
 10.  Аксьонова С. Ю. Коли ж старіє жінка? Журнал «Вісник Пенсійного Фонду України», № 11 (113), 2011
 11.  Курило И. А. Профессионально-трудовые ценности и ориентации молодежи в Украине: гендерный аспект // Женщина. Общество. Образование. Материалы 13-ой международной междисциплинарной научно-практической конференции. – Минск: Женский институт ЭНВИЛА, 2011, с. 47-50.
 12. Слюсар Л.И.  Еволюція шлюбу в Україні: ХУІІ – початок ХХ сторіччя//  Журнал «Демографія та соціальна економіка», № 2(16), 2011, с. 62-72.
 13. Аксьонова С. Ю. Соціальні очікування і установки щодо демографічної поведінки: гендерні відмінності // Журнал «Демографія та соціальна економіка», № 2(16), 2011, с. 52-61.
 14. Гаращенко Т. М. Репродуктивні втрати внаслідок мертвонароджень в Україні за останнє 20-річчя:: демографічний аспект // Журнал «Демографія та соціальна економіка», № 2(16), 2011, с. 156-165.
 15.  Стешенко В.С., Піскунов В. П. Стан економіко-демографічних досліджень та наукові передумови їх подальшого розвитку // Журнал «Демографія та соціальна економіка», № 2(16), 2011, с. 42-51.
 16.  Курило И.А. Семья и семейные отношения в Украине: эволюция, современность, трансформации// Сб. материалов международного семинара «Эволюция семьи и семейная политика» (Минск, 2011 г.) –   С.42-49.
 17. Слюсар Л. И. Институт брака: современные проблемы и приоритеты  государственной политики // Наукові праці Донецького нац. техніч. університету. Серія економічна. Вип. 40-2. – Донецьк: ДонНТУ, 2011, с. 226-231.
 18.  Стешенко В.С. Переписи населення (Всеросійський, всесоюзні, український  // Енциклопедія історії України. – Т. 8.  –  К.: Наук. думка, 2011. – С. 130–134.
 19.  Стешенко В. С. Політика демографічна  // Енциклопедія історії України. – Т. 8. – К.: Наукова думка, 2011,  с. 335–336.
 20.  Курило И. Демографические факторы социальной стратификации в Украине// Социально-гуманитарное знание в контексте глобализации : сб. науч. статей Междунар. науч.-прак. конф., Горки, 3-4 июня 2011 г. /Белорус. гос. с.-х. академия; редкол.: А.В. Соляник (отв. ред.) [и др.]. – Горки, 2011. – С. 89-92
 21. Кривова О.А.,  Курило И.А. Региональная типология естественного прироста населения Украины: кластерный поход // Кибернетика и вычислительная техника. – 2011. – Вып. 164. – С. 89-102.
 22. Слюсар Л.И., Гагауз О. Е. Брачность в Украине и Молдавии в условиях  социально-экономической трансформации: общие тенденции и национальные особенности/ În: RevistadeFilozofie, Sociologie si StiintePolitice, 2011, nr.3, p.147-161.  ISSN 1857-2294 (Журнал, Молдавия)
 23. Аксьонова С., Гагауз О., Бучучану-Врабие М.  Рождаемость в Украине и Республике Молдова// În: Evolutia gandirii geografice si demografice în Republica Moldova. Simpozinul stiintific international 22-24 septembrie 2011,  Editura ASEM, Chisinau, p. 41-48  ((Кишинев,  Молдавия)

Публікації співробітників відділу у 2012 р.

 

 1. Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь. Наукове видання / кер. авт. колективу Е.М.Лібанова. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2012. – 412 с. В складі авторів: Курило І. О., Слюсар Л. І.,  Аксьонова С. Ю.та ін..
 2. Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки. Колективна монографія за ред. Е.М. Лібанової//  Лібанова Е.М., Макарова О. В., Курило І.О. та інші. – Київ: ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України, 2012. – 320 с.
 3. Україна: через десять років після Мадриду (стан реалізації Мадридського міжнародного плану дій з питань старіння в Україні у 2007-2012 рр.): Мінсоцполітики України, ІДСД ім. М.В.Птухи НАНУ, ЮНФПА, 2012. – 130 с. Колективна монографія. Авторський колектив у складі:  Курило І.О., Макарова О.В., Настояща К.В., Рингач Н.О., Слюсар Л.І., Ткаченко Л.Г.
 4. Аксьонова С. Ю. «Здоров’я і сексуальна поведінка підлітків в Україні» –  Науковий журнал  Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, № 1 (19), 2012  –  Суми:  Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка,  с. 3- 11.
 5.  Курило И. А. Естественное движение населения Украины: итоги последнего тридцатилетия// Демографическое развитие: вызовы глобализации (Седьмые  Валентеевские чтения):  Международная конференция: Москва, Россия: Материалы.  –  Москва: МАКС-Пресс, 2012,  с. 337-341.
 6. Слюсар Л. И. Украинская семья в условиях глобализации  // Демографическое развитие: вызовы глобализации (Седьмые  Валентеевские чтения):  Международная конференция: Москва, Россия: Материалы.  –  Москва: МАКС-Пресс, 2012, с. 474-479.
 7. Кример Б. А. Семейная политика в странах Европы и в Украине в современных условиях // Демографическое развитие: вызовы глобализации (Седьмые  Валентеевские чтения):  Международная конференция: Москва, Россия: Материалы.  –  Москва: МАКС-Пресс, 2012, с. 97-100.
 8. Гаращенко Т. М. Аборты и планирование семьи в Украине: в плену архаики или в русле современных тенденций? // Демографическое развитие: вызовы глобализации (Седьмые  Валентеевские чтения):  Международная конференция: Москва, Россия: Материалы.  –  Москва: МАКС-Пресс, 2012, с. 649-653.
 9.  Кример Б. А. Влияние семейной политики на рождаемость в современной Украине// Детерминация демографических процессов. Сборник статей. – Москва: МАКС-Пресс, 2012, с. 113-124.
 10. Слюсар Л. І. Сім’я як джерело формування традиційних засад моралі: українські реалії  //Особистість, суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальності. Матеріали ХІІ науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2012, с.140-142.
 11. Аксьонова С. Ю. Життєві цінності особистості у підлітковому віці // Особистість, суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальності. Матеріали ХІІ науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2012, с.142-144.
 12. Курило І. О. Старіння населення України у дзеркалі соціально-демографічної політики – Журнал «Демографія та соціальна економіка», 2012, №2(18) – C.23-32.
 13. Курило І. О. Старіння населення, його особливості та соціально-економічні наслідки. – Журнал «Україна: аспекти праці»  - №6., 2012. – C.30-36
 14. Курило И.А. Занятость пожилых и их положение на рынке труда в Украине // Сборник научных статей по материалам III международной научно-практической конференции «Проблемы рынка труда и формирования трудовых ресурсов»,  Вып.2.–г. Москва, 2012 г., с. 11-17.
 15. Курило І. О., Аксьонова С. Ю. Молодь України в демографічному вимірі// Державна доповідь про становище молоді в Україні «Молодь в умовах становлення незалежності України (1991-2011 роки)» – К.: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна служба молоді та спорту України, Державний інституту сімейної та молодіжної політики, 2012, с. 8-37.
 16. Курило І. О. Недужа країна: головна демографічна проблема України – висока смертність. – Журнал “Тиждень”, 24 січня 2012 р.
 17. Слюсар Л. І. Демографічні обмеження інноваційного розвитку та шляхи їх подолання – Збірник матеріалів ІV науково-практичної конференції «Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» - Харків: НТУ «ХПІ», 2012, с. 91-93.
 18. Лібанова Е.М., Курило І.О. Чого чекати українцям до 2050 року? – Урядовий кур’єр, 31 січня 2012 р.
 19. Стешенко В.С. Переписи населення (всеросійський, всесоюзний, український) // Енциклопедія історії України. Том 8. – с. 130-134.
 20. Аксьонова С.Ю., Гаращенко Т.М. Регіональна диференціація народжуваності в Україні: зміни у ХХІ столітті – Вісник Прикарпатського університету. Економіка. 2012. Вип. IX. — Івано-Франківськ: «Плай», 2012,с.285-289
 21. Крімер Б.О. Пріоритети подальшого розвитку сімейної політики України – Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. Вип. IX. — Івано-Франківськ: «Плай», 2012,с. 364-367.
 22. Слюсар Л.І. Проблеми розвитку сім’ї та регіональні пріоритети сімейної політики в Україні – Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. Вип. IX. — Івано-Франківськ: «Плай», 2012,с. 279-284.
 23.  Курило І. О. Демографічні структури та природний рух населення в Україні: сучасні регіональні особливості – Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. Вип. IX. — Івано-Франківськ: «Плай», 2012,с.
 24.  Курило І. О. Молодь як рушійна сила сучасного українського суспільства: демографічний аспект// Участь молоді в суспільному житті: досвід, можливості, бар’єри: щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2011 року). – К.: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна служба молоді та спорту, 2012, с. 28-38.

Публікації співробітників відділу соціальної інфраструктури у 2013 р.

 

 1. Стешенко В.С. Зміст понять «демографічний розвиток» і «людський розвиток»: тотожності та відмінності – Журнал «Демографія та соціальна економіка», 2013, №1(19), с. 5-16.
 2. Слюсар Л.І.  Модернізація шлюбу і сім’ї в Україні: особливості радянського періоду – Журнал «Демографія та соціальна політика», 2013, №1(19), с. 17-27.
 3. Крімер Б.О. Демографічні наслідки запровадження допомоги при народженні дитини – Журнал «Демографія та соціальна економіка», 2013, №1(19), с. 37-46.
 4. Гаращенко Т.М. Статистичне оцінювання штучного переривання небажаної вагітності в Україні  – Вісник Київського національного університету ім.. Т. Шевченка. Серія економіка №134, 2013. – C. 5 – 9.
 5. Коломиец А.А. Перспективы реализации политики содействия сочетанию занятости и родительских обязанностей в Украине – Демоскоп Weekly, 2013, №563-564.
 6. Гаращенко Т.Н. Младенческая смертность в Украине. – Демоскоп Weekly, 2013, №563-564.
 7. Кример Б. А. Изменения в рождаемости населения Украины под влиянием помощи при рождении ребенка  –  Демоскоп Weekly, 2013, №563-564.
 8. Слюсар Л.И. Браки и разводы в современной Украине – Демоскоп Weekly, 2013, №563-564.
 9. Слюсар Л.І.   Літня людина  у системі сімейної взаємодії і взаємодопомоги / Матеріали науково-практичної  конференції «Громадська взаємодія як екзистенція демократичного суспільства» – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2013.
 10.  Аксьонова С.Ю. Вплив трудової активності на задоволеність життям людей похилого віку /  Матеріали науково-практичної  конференції «Громадська взаємодія як екзистенція демократичного суспільства» – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2013.
 11.   Курило І. Демографічний розвиток як поле профспілкової діяльності в Україні. (брошура) - К., 2013. – 16 с./ Режим доступу: http://www.fes.kiev.ua
 12.  Курило И.А. Старение населения в Украине: экономические последствия и задачи социально-демографической политики//Economic growth  in conditions of globalization.  International scientific and practical conference.  –  Кишинёв: 2013,  c. 89-94.
 13. Аксёнова С.Ю., Черепанский М.Ф. Рождаемость в городах и селах Украины: вызовы нового тысячелетия // Economic growth in conditions of globalization.  International scientific and practical conference.  –  Кишинёв: 2013,  c. 46-53
 14. Слюсар Л.И. Институциональные формы поддержки населения пожилого возраста в Украине: выбор приоритетов// Economic growth in conditions of  globalization. International scientific and practical conference. –  Кишинёв: 2013,  c. 95-102.

ПОДІЇ 2013-2015 рр.


Участь у конференціях, семінарах, круглих столах:

 

 1. 21 травня 2015 p. Дні науки в Києво-Могилянській академії: заходи з нагоди Дня науки в Україні. Курило І.О. Лекція «Історія Інституту демографії НАНУ і сучасні напрями досліджень».
 2. 15 травня 2015 p. Телеканал 1+1. – Сніданок з 1+1. Слюсар Л.І. Інтерв’ю: Сучасні тенденції розвитку української сім’ї.
 3. 14 травня 2015 p. прес-центр інформаційно-аналітичного агентства «Главком». Слюсар Л.І. Пресс-конференция на тему: «Украинская семья: какая она сегодня?»
 4. Приглашенные гости: Людмила Слюсар, ведущий научный сотрудник отдела исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М.В.Птухи НАНУ; Антонина Тарановская, научный сотрудник отдела социально-экономической политики Государственного института семейной и молодежной политики при Министерстве молодежи и спорта Украины. Анализ состояния украинских семей, а именно как изменилась украинская семья за время независимости, как повлияли революционные и военные события на нее, как изменились брачно-семейные отношения, вопросы демографии и семейных ценностей.
 5. 14 травня 2015 p. Інтерв’ю телеканалу ICTV. Курило І.О. Шлюбно-сімейна ситуація і народжуваність в Україні.
 6. 7 квітня 2015 p. Інтерв’ю газеті «Експрес» Слюсар Л.І. Позашлюбна народжуваність: причини, поширеність в країнах Європи і в Україні.
 7. 2 квітня 2015 p. Круглий стіл «Тенденції змін в українському суспільстві після Майдану». Основне: Лекція-дискусія проф. Є. І. Головахи на основі нових даних моніторингу «Українське суспільство» Інституту соціології. Курило І.О. - участь у дискусії.
 8. 26 березня 2015 p. Інтерв’ю телеканалу «Новий канал» Курило І.О. Новітня динаміка народжуваності та її фактори
 9. 25 вересня 2014 p. Інтерв’ю газеті «Світ». Перемога науковців відділу досліджень демографічних процесів разом з молдавськими колегами у конкурсі наукових робіт Академій наук Білорусії, України, Молдови. Курило І.О., Аксьонова С.Ю., Слюсар Л.І.
 10. 24 вересня 2014 p. Підготовка матеріалу для журналу Вісник НАН України. Перемога науковців відділу досліджень демографічних процесів разом з молдавськими колегами у конкурсі наукових робіт Академій наук Білорусії, України, Молдови. Курило І.О., Аксьонова С.Ю., Слюсар Л.І.
 11. 19 вересня 2014 p. Прес-конференція в інформаційному агентстві «ГолосUA» Курило І.О. Тема: «Украина вымирает: что предпринимает государство?»
 12. 13 серпня 2014 р. Міжнародний науково-практичний семінар «Методологія цілісного профілю розвиткового потенціалу особистості». Аксьонова С.Ю. Участь у дискусії щодо проблем освіти й розвитку підростаючого покоління.
 13. У конкурсі на здобуття премії академій наук України, Білорусії і Молдови за 2013 рік за визначні наукові результати при проведенні спільних досліджень у сфері суспільних наук - здобули перемогу з циклом наукових публікацій «Провідні фактори шлюбності і народжуваності в Україні і Республіці Молдова» співробітники відділу Курило І.О., Аксьонова С.Ю., Слюсар Л.І., Гаращенко Т.М. та співробітники Національного інституту економічних досліджень АН Молдови Гагауз О.Є. та Бучучану-Врабие М.
  2.07.2014 р. Президія НАН України прийняла постанову № 159 про присудження цієї премії.
 14. 19 червня 2014 р. Участь у засіданні круглого столу «Молодь на етапі сучасних суспільних трансформацій», м. Київ. д.е.н. Курило І.О. Виступ з доповіддю на засіданні круглого столу «Молодь в Україні: соціально-демографічний портрет»
 15. 16-18 червня 2014 р. Участь у семінарі-тренінгу для журналістів «Планування сім’ї в Україні – соціальний та медичний аспекти», м. Житомир. д.е.н. Курило І.О. Виступ з доповідями «Використання та інтерпретація статистичних даних в публікаціях ЗМІ» та «Демографічні тенденції в Україні»
 16. Участь у засіданні круглого столу "Жінки груп ризику по відношенню до різних видів дискримінації" (28 травня 2014 р.) д.е.н. Курило І.О. Виступ з доповіддю на засіданні круглого столу "Жінки груп ризику по відношенню до різних видів дискримінації".
 17. Участь у Міжнародній конференції «Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності» (24-26 квітня 2014 р., м. Київ) - к.е.н. Крімер Б.О. Виступ з доповіддю «Ефективність пронаталістських змін  в соціальній політиці України».
 18. Участь у науковому семінарі «Демографічна ємність територій» (17 січня 2013 р., м. Київ, ІДСД НАНУ) –  всі співробітники відділу
 19. Участь у роботі круглого столу «Яким ми бачимо наше майбутнє»  (14 лютого 2013 р., м. Київ, ІДСД НАНУ ) –  всі співробітники відділу
 20. Участь у роботі методичного семінару   «Реконструкція показників чисельності та статево-вікового складу населення України у історичній ретроспективі»  (5 березня, м. Київ, ІДСД НАНУ ) –  всі співробітники відділу
 21. Зустрічі з питань аналізу даних кластерного обстеження домогосподарств України (MICS4) – 6 та 13 березня – Курило І.О.;
 22. Науковий семінар  з питань класового та стратифікаційного аналізу (за участю проф. Е. Райта) в КНУ ім. Т. Шевченка  – 13 березня – Курило І.О.
 23. Участь у ХІІІ науково-практичної  конференції «Громадська взаємодія як екзистенція демократичного суспільства» у ВНЗ «Національна  академія управління».  Слюсар Л.І.   - виступ з доповіддю «Літня людина  у системи сімейної взаємодії і взаємодопомоги»;  Аксьонова С.Ю.  –  виступ з доповіддю «Вплив трудової активності на задоволеність життям людей похилого віку»
 24. Участь у роботі круглого столу «Україна після 2015 року: майбутнє, якого ми прагнемо» (3 червня, м. Київ, ІДСД НАНУ ) –  всі співробітники відділу
 25. Участь у роботі методичного семінару   «Демографічна безпека України та напрями її регулювання» (7 червня, м. Київ, ІДСД НАНУ ) –  всі співробітники відділу
 26. Виступ з доповіддю на тренінгу для журналістів в Ужгороді "Планування сім’ї в Україні" 26 червня 2013 р.  (Курило І.О.)
 27.  Участь у роботі круглого столу з представлення результатів Мультиіндикаторного кластерного обстеження домогосподарств (МІКС4), здійсненого в Україні наприкінці 2012 року (25 липня 2013 р., м. Київ, ІДСД НАНУ ) –  всі співробітники відділу; Курило І.О. – виступ з доповіддю «Народжуваність, дітність та репродуктивне здоров'я»
 28. Участь в роботі навчально-практичного семінару для країн Східної Європи та Центральної Азії  «Національна політика у сфері старіння населення» під егідою Фонду народонаселення ООН в Україні  ( 17-19 вересня 2013 р.) – Курило І.О., Крімер Б. О.; Курило І. виступ з доповіддю «Украинский опыт разработки и реализации политики в ответ на старение населения»;
 29. Виступ з доповіддю «Демографічний розвиток як поле профспілкової діяльності в Україні» на зустрічі у Федерації профспілок України (20 вересня 2013 р., Курило І.О.)
 30. Виступ з доповіддю «Репродуктивне здоров’я, планування сім’ї  та демографічна ситуація в Україні»на тренінгу «Ефективні комунікації у проведенні інформаційно-просвітницьких кампаній у сфері репродуктивного здоров’я» (26 вересня 2013 р. Курило І.О.)
 31. Участь у міжнародній навчальній програмі з розробки, планування та реалізації політики в галузі старіння населення в Україні, яку проводив Міжнародний інститут вивчення старіння (ООН - Мальта) у співробітництві з Фондом ООН в галузі народонаселення та Міністерством соціальної політики України. (21-25 жовтня 2013 р.)  – Слюсар Л.І., Гаращенко Т. М.
 32.  Участь у  міжнародній науково-практичній конференції «Низкая рождаемость и низкая смертность: наблюдаемая реальность и образы будущего»,  яка відбулась у Національному дослідницькому університеті Вища школа економіки (НДУ ВШЕ), м. Москва, 31 жовтня – 1 листопада  2013 р.   Курило І.О. виступила з доповіддю щодо проблем старіння населення в Україні.
 33. 20 лютого 2015 р. Інтерв’ю газеті «Молодь України». Демографічна ситуація в Україні. Аксьонова С.Ю.
 34. 26 лютого 2015 р. Інтерв’ю Інформ-агенству «Голос UA». Шлюбність і розлучуваність населення України. Слюсар Л.І.
 35. 27 лютого 2015 р. Міжвідомча комісія з питань охорони дитинства http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_ id=247979402&cat_id=244277212 Основна тема: Актуальні питання щодо соціально-правового захисту дітей, які переселилися із території проведення АТО чи залишилися в районі її проведення. Слюсар Л.І. Участь у дискусії.
 36. 11 березня 2015 р. Круглий стіл "Східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних трансформацій" – в Укрінформ. http://www.ukrinform.ua/ukr/news/2030997 Слюсар Л.І. Участь у дискусії.
 37. 16 березня 2015 р. Інтерв’ю газеті «Сьогодні». Проблема child-free: причини, наслідки, поширеність в Україні. Аксьонова С.Ю.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ


http://www.un.org/
http://www.worldbank.org/
http://ukrstat.gov.ua/