ВІДДІЛ ДЕМОГРАФІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ

Основні напрями та результати досліджень:

 • Тренди демографічних процесів в Україні  у ХІХ – першому десятиріччі ХХІ ст.

Розроблено методологію та здійснено реконструкцію демографічної динаміки України за період з середини ХІХ – до початку ХХІ ст. як інформаційної основи для поглибленого поперечного та когортного аналізу демографічних процесів в Україні та вивчення їх нестабільності. Динаміку чисельності населення, тренди демографічних процесів в Україні за період з середини ХІХ – до початку ХХІ ст. пов’язано з феноменом демографічних хвиль як прояву нестабільності та з’ясовано їх наслідки для людського розвитку. На основі реконструкції демографічної динаміки проаналізовано основні соціально-демографічні події, які спричинилися до сучасної статево-вікової структури.

 • Прогнозування медико-соціальних наслідків старіння населення в Україні

Визначено основні завдання охорони громадського здоров’я в умовах прогресуючого постаріння населення України

 • Дослідження взаємозв’язку демографічного та людського розвитку.

Доведено, що особливості демографічного розвитку в розвинених країнах, такі як низька народжуваність, низька смертність, висока тривалість життя пов’язані з людським розвитком, зокрема – розширенням свободи вибору у сфері власного відтворення. Наслідки демографічного вибуху в країнах, що розвиваються, неможливо подолати без розвитку людини – розширення прав і можливостей жінок та подолання злиднів. Сталому людському розвитку сприятиме забезпечення справедливого розподілу ресурсів і зобов’язань між поколіннями та пом’якшення міжпоколінної нерівності.

 • Трансформація смертності населення України у контексті суспільної модернізації та епідеміологічного переходу

Встановлено характер довготривалих зрушень у перебігу смертності, їх відповідність тенденціям модернізації, сучасним моделям смертності на основі поєднання кількісної оцінки цих зрушень з визначенням їх якісних особливостей та детермінант, відповідності загальному алгоритму соціальної модернізації. Доведено незавершеність процесу модернізації смертності в Україні. З’ясовано, що причинами відставання у прогресі зі зниження смертності та зростання величини тривалості життя в Україні порівняно з розвиненими країнами є низька схильність населення до дотримання здорового способу життя, неготовність суспільства й системи охорони здоров’я до ефективної боротьби з чинниками ризику хронічних неінфекційних хвороб і реалізації задекларованого профілактичного принципу, в тому числі через переоцінку важливості медичних технологій та фармацевтики за недооцінювання соціальних і культурних передумов, відсутність усвідомлення відповідальності за власне здоров’я і здоров’я дітей, осмисленого здорового вибору.

 • Вплив асоціальних явищ на стан здоров’я та смертність населення

Досліджено вплив асоціальних явищ на стан здоров’я та смертність населення України; виявлені основні чинники поширення уживання психоактивних речовин та специфіка їх прояву, здійснена оцінка демографічних втрат, спричинених зловживанням алкоголем, тютюнопалінням, смертністю від СНІДу.


СКЛАД ВІДДІЛУ


ГЛАДУН Олександр Миколайович – завідувач відділу, д.е.н., с.н.с.
КУЛИК Наталія Володимирівна – головний економіст
ЛЕВЧУК Наталія Михайлівна – провідний науковий співробітник, д.е.н., с.н.с.
ЛУЩИК Людмила Вікторівна – головний економіст
ПАЛІЙ Олена Михайлівна – вчений секретар відділу, провідний науковий співробітник, к.е.н., доцент
РИНГАЧ Наталія Олександрівна – головний науковий співробітник, д.н. з д.у., с.н.с.
РУДНИЦЬКИЙ Омелян Павлович – науковий співробітник
САВЧУК Алла Борисівна – головний економіст
ХВАЛИНСЬКА Віта Володимірівна – головний економіст
ШЕВЧУК Павло Євгенович – провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с.

 


Учаcть співробітників відділу
у НДР за 2011-2013 рр.


Завершені у 2012 р. науково-дослідні роботи:

 • Людський розвиток в умовах нестабільності процесів відтворення населення
 • Багатовимірне моделювання людського розвитку
 • Регіональний демографічний прогноз та його використання для розподілу міжбюджетних трансфертів

 

Науково-дослідні роботи, що виконувалися протягом 2013 р.

 • Демографічні хвилі в Україні: моделювання та прогнозування
 • Трансформування державної соціальної політики (історичні виміри)

 


Найбільш значущі публікації

 

Левчук Н.М.
Вибрані статті:

 1. Murphy, A., Levchuk, N., Stickley, N., Roberts, B., and M. McKee (2013) A country divided? Regional variation in mortality in Ukraine. International Journal of Public Health: March 2013. ISSN 1661-8556 DOI: 10.1007/s00038-013-0457-2
 2. Левчук Н. М., Шевчук П. Є. Когортні особливості смертності населення України. Статистика ХХІ століття: нові викли­ки, нові можливості. Збірник матеріалів конференції. – К.: КНУ ім. Т. Шев­чен­ка, 2013. – С. 97-99. 
 3. Rudnytskyi, O.,  N. Levchuk, O. Wolowyna, P. Shevchuk, A. Savchuk 2013. 1932-34  Famine Losses within the Context of the Soviet Union,  in: Declan Curran, Newby, A. and Luciuk, L. (eds.) Comparing Modern European Famines.  Dublin: Rutledge ( у друці).
 4. Rudnytskyi, O.,  N. Levchuk, O. Wolowyna, P. Shevchuk, A. Savchuk  2013. “Famine    losses in urban and rural areas of Ukraine by age and sex, 1932-34” (подано до журналу). 
 5. Левчук Н. М. Соціальний капітал та здоров’я населення в Україні // Демографія та соціальна економіка. – 2011. – № 1. – С. 47–56.
 6. Левчук Н. М. Асоціальні явища як наслідок дефіциту соціального капіталу в Україні // Український соціум. – 2011. – Вип. 1. – С. 135–147.
 7. Левчук Н. М. Тютюнопаління в Україні: оцінка факторів ризику // Статистика України. – 2010. – Вип. 1. – С. 64–73.
 8. Немцов А. В,  Н. М. Левчук, К. В. Давыдов. Связанная с алкоголем смертность в Украине и России (1980–2007 гг.) // Наркология. – 2010. – № 10. – С. 26–35.
 9. Levchuk, N.  (2009)  Alcohol and mortality in Ukraine.  Max Planck Institute for Demographic Research Working Paper WP 2009-017; http://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2009-017.pdf
 10. Levchuk, N. and Perelli-Harris, B.  (2009)  Declining fertility in Ukraine: what is the role of abortion and contraception? Max Planck Institute for Demographic Research Working Paper WP 2009-045; http://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2009-045.pdf
 11. Levchuk, N.  (2008)  Health, mortality and socioeconomic trends in Ukraine.  Problems of Economic Transition 51(7), 36–52
 12. Левчук Н. М. Соціально-демографічні наслідки наркоманії у контексті епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні // Демографія та соціальна економіка. – 2006. – № 1. – С. 55–65.

Вибрані  монографії:

 1. Левчук Н. М. Асоціальні явища в Україні у демографічному вимірі: монографія / відпов. ред. д. е. н., проф. В. С. Стешенко. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2011. – 492 с. http://www.academia.edu/1521917/Demographic_dimensions_of_deviant_behaviors_in_Ukraine
 2. Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків: колективна монографія / за ред. Е. М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2010. – 496 с.
 3. Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти / за ред. Е. М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2010. – 248 с. 
 4. Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір (колективна монографія) / за ред. Е. М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008. – 316 с.
 5. Смертність населення у трудоактивному віці: колективна монографія.  Відп. ред.  Е. М. Лібанова. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 211 с.

Палій О.М.

 1. Соціальна політика (учбовий посібник). К.: УАДУ при президентові України, 1997 р. (У співавторстві з Е.Лібановою та В.Скуратівським);
 2. Ринок праці та соціальний захист. Навчальний посібник із соціальної політики. К.: Основи, 2004. (У співавторстві з Е.Лібановою);
 3. Демографічна ситуація в країнах Центральної та Східної Європи // Демографія та соціальна економіка, 2007. № 2.
 4. Население Украины // Демоскоп Weekly № 403 – 404, 21 - 31 декабря 2009.
 5. Взаємозв’язок демографічного та людського розвитку // Демографія та соціальна економіка, 2013. № 2.

Рингач Н.О.

 1. Рингач Н. О. Громадське здоров’я в Україні як чинник національної безпеки : монографія /  Н. О. Рингач. – К. : Вид-во НАДУ, 2009. – 296 с.
 2. Смертність населення України у трудоактивному віці : колект. монографія / відп. ред. Е. М. Лібанова. – К.: Ін-т демографії та соц. дослідж. НАНУ, 2007. – 211 с.
 3. Key strategies for further development of the health care sector in Ukraine. Joint report / Under joint edit. by V.M. Lekhan and V.M. Rudiy. – Kiev, Raevsky Scientific Publishers, 2007. – 160 p. (N.O. Rynhach – P.11–19.)
 4. Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді України : моногр. / О.М. Балакірєва, Н.О. Рингач, Р.Я. Левін та інш./ Наук. ред. О.М. Балакірєва. – К. Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2007. – 128 с. (Н. О. Рингач – С. 28–99.)+ Стан та чинники здоров’я українських підлітків : моногр. / О. М. Балакірєва, Т. В. Бондар, О. А. Артюх та ін. ; ред. О. М. Балакірєва. – К. : ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2011. – 172 с.  (Рингач Н. О.– С. 63–69; – С. 109–120; – С. 130–142)
 5. Стан здоров’я молоді та його чинники // Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти / За ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соц. дослідж. НАНУ, 2010. –248 c.  Н. О. Рингач. – С. 83–92, 119–143.
 6. Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання [монографія] / За ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соц. дослідж. НАНУ, – Умань : Видавець «Сочинський», 2013. –312 с.  (Рингач Н.О. – С. 183–198.)
 7. Рынгач Н.  Жить вместе, умирать порознь, или проблема сверхсмертности мужчин в Украине // Demoscope Weekly. – 2009. – № 403 – 404. ( 21 - 31 декабря)
 8. Рингач Н. О. Старіння в Україні: нові завдання для управління охороною здоров’я // Наталія О. Рингач // Súcasné problémy riadenia. – Warszava : Wyzsza Szkola Informatyki, Zarzadzania i Administracji w Warszawie, 2011. – S. 89–105.
 9. Рынгач Н. А. Осень жизни: Возможности снижения смертности в пожилом возрасте  // Н. А. Рынгач  / Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. – Вып. 7. – Ч. 1. – М. : РАН, ИНИОН, 2012. (– 700 с.) – C. 672–678.
 10. Рингач Н. О. Демографічна модернізація в Україні: трансформація режиму смертності / Н. О. Рингач // Статистика України. – 2012. – №2. – С.64–69.
 11. Рынгач Н. Секс и брак глазами современной украинской молодежи / Наталья Рынгач // Cre?terea economica în condi?iile globalizarii VIII-a edi?ia. Conferin?a interna?ionala ?tiin?ifico-practica, (17-18 oct. 2013). – Chisinau : Institutul Na?ional de Cercetari Economice (INCE). – P. 54–64.

Шевчук П.Є.

 1. Шевчук П.Є., Швидка Г.Ю. Прогноз рівня освіти населення України до 2050 р. // Демографія та соціальна економіка. - Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 85-96.
 2. Смертність населення України у трудоактивному віці (колективна монографія) / Відпов. ред. Е.М. Лібанова. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 211 с.
 3. Шевчук П.Є. Сучасні зрушення у регіональній диференціації смертності та тривалості життя в Україні // Демографія та соціальна економіка. - Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 24-37.
 4. Шевчук П.Є., Швидка Г.Ю. Закономірності формування статево-вікової структури населення України // Демографія та соціальна економіка. – 2009. – Вип. 2 (12). – С. 39–47.
 5. Шевчук П.Є. Прогноз народжуваності для України: орієнтири демографічної політики // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 4. – С. 140–149.
 6. Рингач Н.О., Шевчук П.Є. Резерви подовження тривалості життя: демополітичні аспекти // Стратегічні пріоритети. – 2010. – № 1(14). – С. 47–54.
 7. Шевчук П.Є. Застосування формальних методів до прогнозування смертності населення // Демографія та соціальна економіка. – 2011. – Вип. 2 (16). – 73–83.
 8. Шевчук П.Є., Швидка Г.Ю. Формування та перспективи динаміки життєвого потенціалу на період трудової діяльності // Україна: аспекти праці. – 2012. - № 3 – С. 38–44.

ПОДІЇ 2011 – 2015 рр.


 

Гладун О.М.
23.12.2015 Парламентські слухання «Стан і забезпечення в Україні безпеки дорожнього руху». Верховна Рада України (комітет з питань транспорту). Участь. Актуальні питання забезпечення безпеки дорожнього руху.

Гладун О.М.
22.12.2015 Інтерв’ю (включення до прямого ефіру телефоном) щодо перенесення дати Всеукраїнського перепису населення на 2020 рік // Радіо «Голос столиці». [Електронний ресурс] – (http://newsradio.com.ua/2015_12_22/Gladun-u-kra-n-nema-groshej-dlja-novogo-perepisu-naselennja-2642/ )

Гладун О.М.
30.11.15 Круглий стіл з безпеки дорожнього руху Безпека руху як комплексна проблема. Демографічні особливості смертності від ДТП. Економічні чинники як необхідна умова зменшення втрат від ДТП. Виступ з доповіддю «Демографічні втрати від ДТП. Визначення еквіваленту людського життя».

Гладун О.М.
26.11.15 Науковий семінар «Дезінформація як складник злочину Голодомору 1932–1933 років в Україні». Замовчування факту Голодомору, дезінформаційні заходи стосовно факту та кількості жертв Голодомору. Участь.

Гладун О.М., Левчук Н.М., Рудницький О.П., Кулик Н.В., Ковбасюк А.Б.
26.11.2015 Прес-конференція щодо демографічних втрат України внаслідок Голодомору 1932-1933 рр. // УКРІНФОРМ (http://www.ukrinform.ua/rubric-pressconference/1919610-demografichni-vtrati-ukrajini-vnaslidok-golodomoru-1932-1933-rr-zala-2.html#)

Рингач Н.О.
20.11.2015 Круглий стіл «Забезпечення справедливого доступу до води та санітарії в місті Києві» http://www.mama-86.org.ua/index.php/ru/watersan/watersan-news/747-2015-11-20-10-19-40.html Про географічну дискримінацію, вразливі групи та економічні проблеми доступу до води та санітарії в Києві. Виступ з доповіддю

Гладун О.М.
19.11.15 Презентація видання Володимира Сергійчука «Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид українства». Голодомор як геноцид українського народу, проблема визначення втрат від Голодомору. Участь у дискусії.

Рингач Н.О.
19.11.15 Круглий стіл «Дихай вільно: захворювання легенів та тютюнокуріння», Міжнародний центр перспективних досліджень (http://icps.com.ua/prychyna-poshyrennya-tyutyunokurinnya---nikotynozalezhnist-chy-rytualna-povedinka/). Виступ з доповіддю «Втрати від тютюну: вимірюється життям і здоров’ям»

О.М.Гладун
18.11.2015 Інтерв’ю газеті «Вести» щодо демографічної ситуації в Україні. Матеріали використано у матеріалі під назвою «НАСЕЛЕНИЕ. Нас стало меньше на 5,2 тысячи», "Вести" №210(610) за 18.11.2015, с. 3.

Рингач Н.О.
18.11.15 Круглий стіл "Ситуаційна оцінка забезпечення рівного права на воду та санітарію в м. Києві" Виступ з доповіддю «Забезпечення доступу для вразливих і маргіналізованих груп» та підготовка відповідного розділу аналітичного звіту.

Гладун О.М.
18.11.15 VІ Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 85-річчю кафедри економіки і права та її першому завідувачу професору Птусі М.В.
«Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК». (Міністерство освіти і науки України, Національний університет харчових технологій, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Національна академія аграрних наук України, ННЦ інститут аграрної економіки). Особливості розвитку АПК на сучасному етапі. Виступ з доповіддю «Академік М. В. Птуха: життя та наукова діяльність»

Гладун О.М., Рингач Н.О.
17.11.15 Міжнародна науково-практична конференція «Територіальні соціально-демографічні особливості України». Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, Програма розвитку ООН в Україні. Участь, виступ з доповіддю «Регіональна диференціація смертності в Україні: особливості, детермінанти, проблеми аналізу».

Гладун О.М.
16.11.15 Лекція Романа Сербина (Монреаль, Канада) «Голод як одна із складових Голодомору» (Меморіал жертв Голодомору) Голодомор в Україні, термінологічні особливості при дослідженні Голодомору. Участь.

Гладун О.М.
10.11.15 Національна науково-практична конференція з безпеки дорожнього руху (організатори Міністерство охорони здоров’я, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство інфраструктури, Міністерство освіти і науки України, Державне підприємство «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій»). На конференції розглядались різні аспекти безпеки дорожнього руху: законодавчі, організаційні, медичні, технічні тощо. Виступ з доповіддю «Демографічні втрати внаслідок ДТП».

Рингач Н.О.
06.11.2015 Стаття на сайті Академії національної безпеки. [Електронний ресурс] – (http://nationalsecurity.org.ua/2015/04/29/riziki-dlya-gromadyanskogo-zdorovya/) Ризики для громадянського здоров’я та системи охорони здоров’я в Україні, спричинені соціально-економічною і політичною кризою.

Гладун О.М.
04.11.15 Друга науково-практична конференція із серії «Україна Майбутнього», тема «Економіка України. Шлях від занепаду до процвітання» (Організатори Комісія Верховної Ради України з питань майбутнього, Громадянська Платформа Нова Країна, Ініціатива «21 листопада» та Фонд Освітні Ініціативи). Стан економіки України та можливі напрями виходу із кризи. Участь.

Рингач Н.О.
29.10.15 Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади: науковий погляд» , м.Ужгород Бюджетні проблеми сектору охорони здоров'я в умовах кризи та напрями їх вирішення. Публікація у збірнику конференції.

Гладун О.М.
23.10.15 Міжнародна наукова конференція «Оспорювані землі: Спадщина Другої світової війни у Східній Європі» Демографічні втрати України та інших республік СРСР у Другій світовій війні. Виступ з доповіддю.

Гладун О.М., Рудницький О.П.
16.10.2015 м. Київ, Інститут історії України, Національний музей історії України у Другій світовій війні, подіумна дискусія "Друга світова війна: глобальний вимір - український погляд". Демографічна ціна Другої світової війни для України: методологія розрахунків втрат населення та основні результати. Основні аспекти: методологічні та методичні підходи до розрахунку втрат населення під час війни; оцінка прямих демографічних втрат України у Другій світовій війні (втрати військовослужбовців та цивільного населення).

Левчук Н. М.
15.10.2015 Науковий семінар «Осмислюючи “Жнива скорботи” Роберта Конквеста 29 років потому…», організований Інститутом історії НАНУ, Українським центром досліджень Голодомору та Holodomor Research and Education Consortium. Виступ з презентацією «Втрати України внаслідок Голодомору: оцінки Р. Конквеста та сучасних дослідників».

Левчук Н. М.
1-2.10.2015 Навчальний семінар, Інститут соціології НАНУ. R як середовище обробки даних соціологічних досліджень.

Рингач Н.О.
23 вересня 2015 XVI Національний конгрес кардіологів. Участь, публікація.

Рингач Н.О., Левчук Н.М.
25 вересня 2015 Круглий стіл, організований Міжнародним центром перспективних досліджень (http://icps.com.ua/mtspd-proviv-kruhlyy-stil-na-temu-neinfektsiyni-khvoroby-yak-chynnyk-zrostannya-kilkosti-sertsevo-sudynnykh-zakhvoryuvan/). Рингач Н.О. Виступ з презентацією доповіді «Втрати від серцево-судинних хвороб: демографічний вимір». Участь у дискусії.

Рингач Н.О.
14 вересня 2015 Інтервью, издание «РИА Новости Украина» http://rian.com.ua/columnist/20150914/373631241.html. Потери Украины в АТО. Сплетни в виде версий и данные Госстата.

Гладун О.М.
18 вересня 2015 Участь (телефоном) у передачі «На свіжу голову» (радіо «Промінь», час: 11.11 – 11.52) http://www.nrcu.gov.ua/schedule/period-items.html?channelID=2&date=2015-09-18 або http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=1000745 Проблема переселенців, зокрема дітей. Стан і складнощі обліку переселенців.

Рингач Н.О.
18 вересня 2015 Статья, издание «Новое время» http://nv.ua/opinion/Ryngach/serdtse-stress-patologija-ot-chego-umirajut-ukraintsy-69551.html. В Украине сохраняется угроза дальнейшего роста смертности и сокращения продолжительности жизни.

Гладун О.М., Левчук Н.М., Ковбасюк А.Б.
23 вересня 2015 Лекція Марка фон Гагена «Голодомор і Голокост як «найвищі стадії» колоніалізму». Голодомор і Голокост з точки зору колоніальної політики у контексті історичних подій першої половини ХХ століття. Участь у дискусії.

О.М. Гладун
09 вересня 2015 р. Інтерв’ю (телефоном), издание «Вечерние вести» Демографічна ситуація в сільській місцевості України

Н. М. Левчук
14 вересня 2015 р. Интервью, издание «Деловая столица» http://www.dsnews.ua/society/pochemu-ukraintsy-rano-umirayut-14092015145700) Почему украинцы рано умирают

Н.О. Рингач
17 вересня 2015 р. Интервью, издание «Вести» http://vesti-ukr.com/strana/114268-v-ukraine-rezko-uvelichilas-smertnost. В Украине резко увеличилась смертность

Гладун О.М., Левчук Н. М., Рингач Н.О.
6 липня 2015 р. Круглий стіл з обговорення Національного звіту з реалізації ЦРТ Україна «Цілі розвитку тисячоліття. Україна: 2000-2105» Участь у обговоренні.

Левчук Н.М., Гладун О.М.
10 липня 2015 p. Круглий стіл, організований Міжнародним центром перспективних досліджень «Тривалість життя в Україні: свідомий вибір громадян чи цілеспрямована державна політика» Участь у обговоренні. Виступ з доповіддю «Основні тенденції тривалості життя та резерви її підвищення»

Гладун О.М.
17 червня 2015 р. Круглий стіл, організований Європейською економічною палатою в Україні та Інститутом еволюційної економіки: «Криза в Україні: джерела виникнення та шляхи подолання». Тема: «Кризисні процеси у світовій економіці і їх зв’язок з волатільністю валютних курсів країн світу».

Гладун О.М.
11 червня 2015 р. Круглий стіл з проблем розвитку територій. Обговорення питання створення Громадської організації «Інститут просторового розвитку»

Шевчук П.Є.
17 червня 2015 р. Робоча зустріч з радником Програми розвитку фінансового сектору FINREP-II USAID Емілі Ендрюс, USAID Обговорення впливу демографічних тенденцій та формування сценаріїв подальшого розвитку пенсійної системи України.

Левчук Н. М.
15 червня 2015 р. Інтерв’ю для «Економічна правда»/«Українська правда». Про демографічну ситуацію, демографічні перспективи і демографічну політику в Україні. Журналіст Ольга Дубенська, «Українська правда».

Гладун О.М., Левчук Н.М.
2–3 червня 2015 р. Міжнародний відкритий семінар «Спокуса пропаганди і масові вбивства в Україні у ХХ – на початку ХХІ століття». На семінарі розглядалась роль пропаганди як при здійсненні масових вбивств українців, євреїв та кримських татар у першій половині ХХ століття, так і під час окупації Криму та війні на Донбасі.

Рингач Н.О.
3 червня 2015 р. Круглий стіл з обговорення ЦРТ Україна. Обговорення фрагменту 4-5 Зменшення дитячої смертності та Поліпшення здоров’я матерів.

Гладун О.М.
2 червня 2015 р. Спільне засідання підкомітету з питань безпеки автодорожнього руху Комітету Верховної Ради України з питань транспорту з представниками профільних Міністерств та експертів у сфері безпеки дорожнього руху в рамках Міжнародної конференції «Шляхи реформування національної системи безпеки дорожнього руху. Безпечні дороги». Виступ з доповіддю «Демографічні втрати України від ДТП». На засіданні був розглянутий комплекс проблем, пов’язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху, зокрема: організаційні, медичні, правові, економічні, страхові.

Рингач Н.О.
2 червня 2015 р. Круглий стіл з обговорення ЦРТ Україна. Обговорення фрагменту 6 Обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і започаткування тенденції до скорочення їх масштабів.

Рингач Н.О.
29 травня 2015 р. Круглий стіл. Проект з прогнозування потреб у високоспеціалізованій робочій силі в Україні.

Рингач Н.О.
28 травня 2015 р. Прес-конференція, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Перша офіційна презентація даних, отриманих в ході реалізації проекта дослідження "Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді" (HBSC).

Шевчук П.Є.
26 травня 2015 р. Інтерв'ю газеті «Вісті» «Кризис и война ударили по долголетию украинцев». http://vesti-ukr.com/strana/101109-krizis-i-vojna-udarili-po-dolgoletiju-ukraincev

Гладун О.М., Рингач Н.О., Левчук Н.М., Шевчук П.Є.
20 травня 2015 р. Круглий стіл «Як збільшити тривалість життя в Україні», Міжнародний центр перспективних досліджень. Участь у дискусії.

Рингач Н.О.
19 травня 2015 р. ІII Національна науково-практична конференція, м.Київ. Виступ "Комплексна оцінка втрат трудового потенціалу внаслідок передчасної смертності"

Рингач Н.О.
14-15 травня 2015 р. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан соціально-економічного розвитку України: проблеми, пріоритети та перспективи», Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Виступ на пленарному засіданні "Економічна оцінка втрат років потенційно недожитого життя"

Левчук Н.М.
29 травня 2015 р. Стаття у журнал «Новое время», розділ «Мнения» «Продолжительность жизни украинцев: насколько и почему мы отстаем?» http://nv.ua/opinion/levchuk/prodolzhitelnost-zhizni-ukraincev-naskolko-i-pochemu-my-otstaem--51138.html

Гладун О.М.
22 травня 2015 р. Коментар (телефоном) для газети «Експрес» щодо тривалості життя в Україні.

Левчук Н. М.
18 травня 2015 р. Інтерв’ю для газети «Експрес» Сучасна оцінка ефектів анти¬алкогольної кампанії 1985-1986 рр. та її уроки.

Левчук Н.М., Шевчук П.Є.
28 квітня 2015 р. Науковий семінар ІДСД НАНУ присвячений творчій спадщині В. С. Стешенко.
Виступ з доповіддю «Демографічна політика та її складові у творчій спадщині В. С. Стешенко» - Левчук Н.М.
Виступ з доповіддю «Народжуваність у реальних поколіннях за методом В.С. Стешенко та Human Fertility Database» - Шевчук П.Є.

Гладун О.М.
16 квітня 2015 р. Інтерв’ю (телефоном) для інтернет-видання «Сегодня.ua». Було використано у матеріалі «Демографічна обстановка: українки стали народжувати пізніше, а бебі-бум відбудеться після закінчення війни»

Гладун О.М.
16 квітня 2015 р. Засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради (Участь без виступу)

Гладун О.М.
30 березня 2015 р. Круглий стіл «Гуманітарна карта Донбасу: потреби місцевих мешканців та переселенців». Організатори: Гуманітарний штаб Рината Ахметова, «Допоможемо-ТВ». Презентація результатів проведеного Київським міжнародним інститутом соціології опитування жителів окупованих територій Донбасу щодо їх потреб у продовольчих, медичних, господарських товарів.

Гладун О.М., Ковбасюк А.Б.
24–26 березня 2015 р. Тренінг «Залучення ресурсів для реалізації програм в сфері охорони здоров’я та соціальної політики». Організатори: Deloitte, проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії». Порядок оформлення запитів на участь у міжнародних проектах, існуючі проекти, особливості донорської допомоги, інформаційні ресурси.

Гладун О.М.
20 листопада 2014 p. Відкрита панельна дискусія "Бідність в Україні; нові виклики, ризики, тенденції".

Гладун О.М.
06 листопада 2014 р. Науковий семінар «Соціально-демографічні проблеми сільських територій України» (участь у дискусії).

Гладун О.М., Палій О.М.
30 жовтня 2014 р. Науковий семінар «Тенденції народжуваності та сімейна політика в Україні». Фактори впливу на репродуктивну поведінку.

 

Рингач Н.О.
30 жовтня 2014 р. Презентація колективної монографії «Соціальна економіка», виданої за підтримки фонду К. Аденауера, КНЕУ ім. В. Гетьмана.

 

Рингач Н.О.
21 жовтня 2014 р. Засідання круглого столу, присвяченого обговоренню проекту моніторингової доповіді «Цілі розвитку тисячоліття. Україна. 2014». Стан досягнення Цілей розвитку тисячоліття в Україні: «Зменшення дитячої смертності», «Поліпшення здоров’я матерів» та «Обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і започаткування тенденції до скорочення їх масштабів».

 

Гладун О.М.
2 серпня 2014 р. Прямий ефір каналу «112 Україна» з питань соціальних катастроф ХХ століття та сучасних подій в Криму і Донецькій та Луганській областях у контексті їх впливу на демографічну ситуацію.

 

Гладун О.М. (участь без виступу)
24 липня 2014 р. Презентація Доповіді про людський розвиток 2014 року «Забезпечення сталого прогресу людства: зменшення уразливості та формування життєстійкості» (Програма розвитку ООН в Україні). Основні висновки Доповіді про людський розвиток 2014 року, стан людського розвитку в Україні та шляхи його покращення.

 

Гладун О.М.
21 липня 2014 р. Засідання Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (Міністерство освіти і науки України). Питання перерозподілу державного замовлення на підготовку кадрів різної кваліфікації між виконавцями (навчальними закладами).

 

Гладун О.М.
17 липня 2014 р. Інтерв’ю (телефоном) для радіо «Вести» щодо демографічної ситуації в Україні


Гладун О.М.
11 липня 2014 р. Прямий ефір каналу «112 Україна» з нагоди Всесвітнього дня народонаселення. Демографічна ситуація у світі та в Україні і тенденції їх розвитку.


Гладун О.М.
8 травня 2014 р. Участь у прямому ефірі каналу «112 Україна» щодо демографічних прогнозів та їх використання.


Гладун О.М.
4 травня 2014 р. Коментар (телефоном) газеті «Сегодня» щодо зменшення кількості сільських населених пунктів в Україні.


Палій О.М.
Как сохранить генофонд нации? «День» №124, 19 июля 2011
Прес-конференція в інформаційній агенції «Главред» http://glavred.info/archive/2011/02/08/224022-6.html
«Доброго ранку, Україно!» гість студії - Олена Палій http://www.youtube.com/watch?v=-BWsBvfDG90

 

Рингач Н.О.

Одружені чоловіки живуть довше // Урядовий кур’єр від 07.10.2010 р. – С.8.

Жінка у серпанку тютюнового диму: романтика чи трагедія? // Урядовий кур’єр від 21.12.2010 р. – С.10. № 239 (4390 http://www.ukurier.gov.ua/index.php?articles=1&id=8

Довго жити й не тужити, або Доглядаючи стареньких, родичі отримують зарплату // Урядовий кур’єр від 31.01.2012 р.. – Режим доступу: http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/dovgo-zhiti-j-ne-tuzhiti/#comments-link

Публікація в виданні «Український медичний часопис ONLINE» В Україні має бути загальний доступ до послуг репродуктивного здоров’я – Режим доступу: http://www.umj.com.ua/article/37051/v-ukraini-maye-buti-zagalnij-dostup-do-poslug-iz-oxoroni-reproduktivnogo-zdorov-ya

Інтерв’ю електронний часопис видання ForUm 15 08 Опубліковано / 26 августа 2012 Кто ты, племя молодое, или Как живет новое поколение независимой Украины http://for-ua.com/analytics/2012/08/26/080000.html

Інтерв’ю інтернет виданню Багнет Портрет украинской молодежи глазами исследователей – режим доступу: http://www.bagnet.org/news/society/191647

Чому жінки живуть довше за чоловіків, журнал «Країна» №2 (155). – 2013, 16.01

Інтерв'ю-коментар інтернет-видання ФОРУМ Стосовно доцільності заборони абортів, 10 квітня, Режим доступу: http://for-ua.com/comments/2013/04/12/100002.html;

 

Шевчук П.Є.
http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/analitichniy_prognoz_narodzhuvanosti_dlya_ukrayini___fantaziyi_ta_orientiri.htm

 

 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ


Державна служба статистики України / Государственная служба статистики Украины / State Statistics Service of Ukraine: http://www.ukrstat.gov.ua/
Центр медичної статистики Мiнiстерства охорони здоров’я України: http://medstat.gov.ua/ukr/main.html
Департамент з економічних і соціальних питань ООН. Відділ народонаселення / Департамент по экономическим и социальным вопросам. Отдел народонаселения / UN Department of Economic and Social Affairs. Population Division: http://www.un.org/en/development/desa/population/